Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen omfattar både förebyggande verksamhet och individuellt inriktat utrednings- och behandlingsarbete.

Våra viktigaste målgrupperna är socialt utsatta barn och ungdomar, missbrukare och vuxna som behöver försörjningsstöd. 

Till individ och familj hör uppgifter inom det familjerättsliga området som fastställande av faderskap och uppgifter i frågor om barns vårdnad, boende och umgänge samt adoption.

Den kommunala familjerådgivningen ingår också i ansvarsområdet och särskilt barnens situation i samhället.

Inom verksamheten prövas rätten till bistånd av färdtjänst, hemtjänst, särskilt boende samt rätten till insatser enligt lagen om stöd och service (LSS).

Hos oss arbetar socialarbetare med socionomexamen. Tjänstemännen lyder under mycket sträng sekretess.