Styrande dokument

Uppdrag

För att bidra till att kommunens vision uppnås och ge våra medborgare ett tryggt och säkert liv har räddningstjänsten och dess verksamhet en självklar och framträdande roll i kommunen.

Räddningstjänsten ska arbeta förebyggande för att minska antalet olyckshändelser i samhället samt stödja medborgare, företag och organisationer så att de har god förmåga att själva hantera risker och olyckor. Dessutom ansvarar räddningstjänsten för verksamhet som syftar till att vid olyckshändelser hindra och begränsa skador på människor, egendom och miljö.

Verksamhet

Räddningstjänsten ska planeras och organiseras så att räddningsinsatser kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt. Arbetet ska leda till ett bättre skydd och höjd säkerhet. Grundsynen ska vara att riskkällor i första hand elimineras och i andra hand reduceras och som sista åtgärd får den skadeavhjälpande verksamheten rycka ut.

Räddningstjänstens verksamhet har tidigare till stor del koncentrerats på det skadeavhjälpande arbetet. De förändringar som sker i samhället medför också förändrade krav på räddningstjänsten och för att möta dessa krav sätts förebyggande arbete allt mer i fokus.

Räddningstjänstens risk- och säkerhetsavdelning handlägger frågor rörande säkerhet, riskhantering, försäkringar, säkerhetsskydd, hot, krisplanering och annat förebyggande risk- och säkerhetsarbete.

Den skadeförebyggande verksamheten ska i takt med samhällets utveckling förebygga nya och förändrade risker. Detta sker genom lagstadgad tillsyn och genom brandteknisk information, rådgivning samt utbildning riktad till företag, förvaltningar, organisationer och medborgare. För att långsiktigt utveckla den skadeförebyggande kunskapsnivån inom olika samhällssektorer beaktas särskilt information och utbildning riktad till barn och ungdomar, samt insatser mot bostadsbränder.

Den skadeavhjälpande verksamheten ska följa samhällets utveckling och inventera gamla, nya eller förändrade risker. När riskerna är kända ska resurser skapas, samt tekniskt, taktiskt och arbetarskyddsmässigt kunnande tillföras verksamheten för att avvärja eller begränsa skador på liv, egendom och miljö.

Styrkort år 2017 

I Kommunstyrelsens/Räddningsnämndens styrkort för Räddningstjänsten finns följande mål inom respektive perspektiv.

Samhälle

 • Nyanländas kunskaper inom brandskydd ska öka.
 • Fortsatt utveckling av brandskyddet i skärgården.
 • Antalet bränder i bostäder ska minska.

Service

 • Planera verksamheten så att kundtjänst och handläggare finns tillgängliga för en god service.
 • Minska tiden till att en effektiv räddningsinsats påbörjas.
 • Via insiktsmätningar jämföra oss med likvärdiga räddningstjänster.

Medarbetare

 • Genomföra framtagen handlingsplan utifrån resultatet i medarbetarenkäten.
 • Tillsätta arbetsgrupper där medarbetare ges möjlighet till delaktighet för utformning av ny brandstation och arbetssätt.
 • Senast år 2030 ska räddningstjänsten vara en jämställd arbetsplats.

Ekonomi

 • Verksamheten bedrivs inom angivet kommunbidrag.
 • Genomföra jämförelser mot andra likvärdiga räddningstjänster.
 • Fortsatt och fördjupad samverkan mellan räddningstjänster i regionen och länet.