Taxa för verksamhet enligt alkohollagen och tobakslagen

Enligt 8 kap 10 § alkohollagen och enligt 19 b § tobakslagen får kommunfull­mäktige meddela föreskrifter om avgift för en kommunal nämnds kostnader för kontroll enligt dessa lagar.

Inledande bestämmelser

1 § Avgift enligt denna taxa tas ut för
 1. Prövning av ansökningar/ägarbyten om serveringstillstånd
2. Tillsyn över verksamheter med serveringstillstånd
3. Förseningsavgift för icke inlämnad restaurangrapport
4. Handläggning av anmälan om försäljning av öl
5. Handläggning av anmälan om försäljning av tobaksvaror
6. Tillsyn och kontroll över verksamheter som bedriver anmälningspliktig försäljning av öl
7. Tillsyn och kontroll över verksamheter som bedriver anmälningspliktig försäljning av tobaksvaror
8. Examination av verksamhetsutövare avseende kunskaper i alkohollagen
 9. Provsmakningstillstånd

2 § Miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2015.

3 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av miljö-och byggnadsnämnden.

Nedsättning av avgift

4 § Om det finns särskilda skäl, får miljö-och byggnadsnämnden i det enskilda fallet – med hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter – sätta ned eller efterskänka avgiften

Avgiftens erläggande

5 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Luleå kommuns miljö- och byggnadsnämnd. Betalning ska ske inom tid som anges i beslut om avgift eller i räkning. I ärenden om tillstånd ska avgift betalas innan handläggning påbörjas.

Serveringstillstånd

6 § Den som ansöker om serveringstillstånd eller ansöker om/anmäler ändring av verksamhet ska betala avgift enligt tabell 1.

Tabell 1.

Prövnings- och anmälningsavgifter enligt alkohollagen

Kronor

Nytt stadigvarande tillstånd för allmänheten

7 210

Nytt stadigvarande tillstånd för cateringverksamhet eller slutna sällskap

7 210

Ägarbyte av stadigvarande tillstånd

7 210

Utvidgade tillstånd (stadigvarande)

3 811

Utvidgade tillstånd (tillfälliga)

1 545

Utökade serveringstider

2 163

Varje enskild ansökan om gemensam serveringsyta

2 060

Ansökan om att kretsen av personer med betydande inflytande förändras

2 060

Begäran om egen omprövning av beslut

2 060

Tillfälliga tillstånd till allmänheten en dag

5 150

Tillfälliga tillstånd till allmänheten mer än en dag tillkommer avgift per dag dock inte mer än 7 000 som maximal totalkostnad

515

Tillfälliga tillstånd till slutna sällskap (inklusive tillsynsavgift)

927

Kunskapsprov (inklusive 2 omprov)

1 545

Provsmakningstillstånd vid tillverknings­ställe utan serveringstillstånd

7 210

Provsmakningstillstånd vid tillverkningsställe med serveringstillstånd

3 605

Tillfälligt provsmakningstillstånd vid arrangemang en dag

1 545

Tillfälligt provsmakningstillstånd vid arrangemang mer än en dag tillkommer avgift per dag
Maximal totalkostnad får inte överskrida kostnaden för ett nytt stadigvarande tillstånd

515

7 § För ordinarie tillsyn ska innehavaren av serveringstillstånd betala årlig tillsynsavgift enligt tabell 2. Avgiften är uppdelad i en fast del och en rörlig del. Den fasta delen betalas av samtliga näringsidkare med stadigvarande tillstånd. Den rörliga delen baseras på tillståndsinnehavarens omsättning av alkoholdrycker.

Omsättningen redovisas årligen i en restaurangrapport. Har restaurangrapport inte lämnats i tid kan förseningsavgift debiteras med 515 kronor efter första påminnelsebrevet och 1030 kronor de efterföljande påminnelsebreven.

Krävs uppföljande kontrollbesök för att följa upp brister som konstaterats vid ordinarie tillsyn tillkommer en extra kontrollavgift.

Tabell 2.

Årlig tillsynsavgift

Kronor/år

Fast avgift

1 545

 

 

Rörlig avgift baserad på årsomsättning av alkoholdrycker räknat i kronor.

 

0 – 50 000

1 545

50 001 – 100 000

2 060

100 001 – 250 000

3 090

250 001 – 500 000

4 120

500 001 – 1 000 000

5 150

1 000 001 – 1 500 000

6 180

1 500 001 – 2 000 000

7 210

2 000 001 – 3 000 000

10 300

3 000 001 – 4 000 000

12 360

4 000 001 – 5 000 000

14 420

5 000 001 – 6 000 000

16 480

6 000 001 – 8 000 000

18 540

8 000 001 – 12 000 000

20 600

12 000 001 - 16 000 000

22 660

16 000 001 -

24 720

 

 

Extra årlig avgift per timme

2 060

Uppföljande kontrollbesök

927

 

8 § Årlig tillsynsavgift omfattar kalenderår. Nystartad verksamhet faktureras fast avgift samt tillsynsavgift baserad på inlämnad budget. Avgiften ska sedan betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs.

9 § Extra årlig avgift betalas för öppethållande efter kl 01:00 (längst till 03:00)

Försäljning av folköl och tobaksvaror

10 § Den som bedriver anmälningspliktig försäljning av folköl eller tobaksvaror ska betala en avgift för anmälan enligt tabell 3.

11 § Den som bedriver anmälningspliktig försäljning av folköl eller tobaksvaror ska betala en årlig tillsynsavgift (kontrollavgift) enligt tabell 3. Krävs uppföljande kontrollbesök för att följa upp brister som konstaterats vid ordinarie tillsyn tillkommer en extra kontrollavgift.

Tabell 3.

Anmälningsavgifter för försäljning av folköl och tobaksvaror

Kronor

Anmälan om försäljning av folköl

927

Anmälan om försäljning av tobaksvaror

927

 

 

Årlig tillsynsavgift

Kronor

Försäljning av folköl

1 133

Försäljning av tobak

1 133Uppföljande kontrollbesök

927

 

12 § Vid tillsyn enligt tobakslagen som inte omfattas av försäljning utgår timavgift med 927 kronor per hel timme handläggningstid.

13 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med handläggningstid den sammanlagda tid som varje handläggare vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, restid, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. Sådan avgift tas ut för varje påbörjad halv timme nedlagd handläggningstid. I handläggningstiden skall inte räknas in sådan restid som vid ett och samma resetillfälle överstiger en timme.

För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.

________________________________
Kf 2015-12-14 § 279. Denna taxa trädde i kraft 2016-01-01. Avgifterna har höjts från 1 januari 2017 och är uppräknade här. (Kf 2016-12-19 § 275).