Taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel

Avgift år 2017

Den årliga avgiften är 1950 kr vilket inkluderar ett besök. Timavgiften för miljö- och byggnadsnämndens tillsyn enligt denna taxa 2017 är 975 kr.

Taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel

Enligt 23 § lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel får kommunfull­mäktige meddela föreskrifter om avgift för en kommunal nämnds kostnader för kontroll enligt denna lag.

Inledande bestämmelser

1 § Avgift enligt denna taxa erläggs för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

2 § Timavgiften i denna taxa är densamma som kommunens gällande timavgift för tillsyn enligt miljöbalken.

Avgift

3 § Avgiftskyldig är den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.

4 § I kontrollavgiften ingår ett besök. Årsavgift uttas med två (2) timmar x timavgift. För kontrollbesök utöver det som ingår i årsavgiften debiteras timavgift. Timavgift tas ut för varje påbörjad halv timme nedlagd kontrolltid. Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid miljönämnden har använt för beredning och kontroll samt rapportering till Läkemedelsverket.

I kontrolltiden ska inte räknas in sådan restid som vid ett och samma tillfälle överstiger en timme. Årsavgiften omfattar kalenderår och skall betalas i förskott. Timavgift debiteras i efterhand efter utfört kontrollbesök.

Nedsättning av avgift

5 § Om det finns särskilda skäl, får miljön- och byggnadsnämnden i det enskilda fallet – med hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter – sätta ned eller efterskänka avgiften.

Avgiftens erläggande

6 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Luleå kommun. Betalning ska ske inom tid som anges i beslut om avgift eller i räkning.
___________________
KF 2014-12-15 § 268. Denna taxa trädde i kraft den 1 januari 2015. Avgiften har höjts från 1 januari 2017 och är på 975 kr/timme. (KF 2016-12-19 § 276)