Taxa för tillsyn enligt miljöbalken

För tillsyn av verksamheter som hotell, gym, tatuering, undervisning, omsorgsboenden finns speciella sidor om taxor.

Timavgift år 2017

Timavgiften för miljö- och byggnadsnämndens tillsyn enligt miljöbalken 2017 är 975 kr.

Taxa inom miljöbalkens (SFS 1998:808) område gällande miljönämndens verksamhet

Inledande bestämmelser

1 § Denna taxa gäller avgifter för Luleå kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller med anledning av EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde bl. a vad gäller naturvård och kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter och biotekniska organismer samt avfall och producentansvar.

Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bl.a. enligt 26 kap. 22 § miljöbalken för undersökningskostnader m.m. och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken för rättegångskostnader.

2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för:

  1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag.
  2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet eller åtgärder.
  3. Handläggning och andra åtgärder vid övrig tillsyn.

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för:

  1. Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat och inte kräver utredning. Avgift tas dock ut om annan tillsyn görs vid samma tillfälle som när klagomålet kontrolleras. Debitering sker då inte av den tid som rör det obefogade klagomålet.
  2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken överklagas.

4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av miljö-och byggnadsnämnden.

5 § Enligt 27 kap 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala avgift enligt denna taxa eller enligt 26 kap 22 § miljöbalken skyldiga att lämna de uppgifter som behövs för att avgiftens eller ersättningens storlek skall kunna bestämmas.

Timtaxa och handläggningstid

6 § Vid tillämpning av denna taxa är timtaxan 975 kronor * per hel timme handläggningstid.

7 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med handläggningstid den sammanlagda tid som varje handläggare vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, restid, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut.  Sådan avgift tas ut för varje påbörjad halv timme nedlagd handläggningstid. I handläggningstiden skall inte räknas in sådan restid som vid ett och samma resetillfälle överstiger en timme.

För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.

8 § Miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja timtaxan med en procentsats som motsvarar de senaste tolv månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2014.

Avgifter för prövning

9 § Avgifter för prövning av ansökan om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas i form av fast avgiftgenom att den handläggningstid som anges i taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan eller i form av timavgiftgenom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i denna taxa.

Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökan avser.

10 § Om det i beslutet om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk förrän den har besiktigats och godkänts av nämnden, ingår kostnaden för en sådan besiktning i den fasta avgiften. Kan anordningen inte godkännas, varför besiktning måste ske vid ytterligare tillfälle, tas timavgift ut för kommunens kostnader med anledning av den tillkommande handläggningstiden.

11 § Avgift för prövning skall erläggas av sökanden. Avgift tas inte ut för en ansökan som återkallas innan handläggningen har påbörjats.

12 § Avgift för prövning skall erläggas även om ansökan avslås.

13 § I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av kommunen är sökanden i förekommande fall också skyldig att ersätta kommunens kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 §§ miljöbalken för sakkunniga som har tillkallats av kommunen och för kungörelser i ärendet. Sökande är även skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelser i ärenden om tillstånd, dispens eller undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken.

14 § Utöver avgift för prövning, kan avgift för tillsyn komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd prövningen avser enligt vad som anges i denna taxa.

Avgifter med anledning av anmälan

15 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i form av fast avgiftgenom att den handläggningstid som anges i taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan eller i form av timavgiftgenom att den faktiskt nedlagde handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1.

Om en anmälan omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt taxebilaga 2 ska full avgift betalas för den punkt som medför den högsta avgiften med tillägg av 25 procent av summan av de belopp som anges för övriga verksamheter.

Avgift med anledning av anmälan skall betalas för varje avgiftsbelagt ärende som anmälan avser.

16 § Avgift för handläggning av anmälan skall betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden. I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet med beteckningen C i miljöprövnings­förordningen (2013:251) är denne i förekommande fall också skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelser i ärendet. Avgift tas inte ur för en anmälan som återkallats innan handläggningen har påbörjats.

17 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn i övrigt komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd anmälan avser enligt vad som anges i denna taxa.

Avgift för tillsyn

18 § Avgifter för tillsyn ska betalas i form av fast årlig avgift genom att den handläggningstid som anges för anläggningen eller verksamheten i taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1.

19 § För regelbunden tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet som anges i taxebilaga 2 ska en årlig tillsynsavgift betalas som baseras på den tillsynstid som miljönämnden tilldelar anläggningen eller verksamheten. Den årliga tillsynsavgiften beräknas genom att tilldelad tillsynstid multipliceras med timtaxan. Om tillsynstiden är markerad med "T" tas timavgift ut i stället för fast avgift.

För verksamhet som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med utgångspunkt från vad som föreskrivs i tillståndsbeslutet om tillåten produktionsvolym eller motsvarande.

Om en fabrik, anläggning eller annan inrättning omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt taxebilaga 2 ska full avgift betalas för den punkt som medför den högsta avgiften med tillägg av 25 procent av summan av de belopp som anges för de övriga verksamheterna.

I den årliga tillsynsavgiften ingår anmälan om förändring av verksamheten såvida det inte innebär att en ny punkt i taxebilaga 2 blir aktuell.

20 § För regelbunden tillsyn över sådan hälsoskyddsverksamhet som anges i taxebilaga 3 ska  en årlig tillsynsavgift betalas som baseras på den tillsynstid som miljönämnden tilldelar anläggningen eller verksamheten. Tillsynstiden bestäms genom en riskbedömning av anläggningen eller verksamheten bestående av en avgiftsklassificering enligt taxebilaga 3 samt en riskklassificering  (placering i riskkolumn) enligt taxebilaga 4. Den årliga tillsynstiden för varje avgiftsklass och riskkolumn framgår av tabell i taxebilaga 4. Den årliga tillsynsavgiften beräknas genom att tilldelad tillsynstid multipliceras med timtaxan. Om tillsynstiden är markerad med "T" tas timavgift ut i stället för fast avgift.

För ett företag som omfattas av två eller flera hälsoskyddsverksamheter (klassningskoder) riskbedöms enbart huvudverksamheten men den tillförs extrapoäng för ev. övriga verksamheter som förekommer inom företaget.

21 § Fast tillsynsavgift omfattar kalenderår och skall betalas i förskott. Sådan avgift skall betalas från och med det kalenderår som följer efter det att beslut om tillstånd till verksamheten har meddelats eller anmälan skett - eller i de fall tillstånd eller anmälan inte krävs - verksamheten har påbörjats. För tillsyn som sker innan årlig avgift har utgått och som inte ingår i avgift för prövning eller för handläggning av anmälan, tas timavgift ut. Fast tillsynsavgift skall betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs.

22 § Krävs uppföljande inspektioner eller andra tillsynsåtgärder av brister som konstaterats vid ordinarie tillsyn och som medfört föreläggande eller förbud, eller inspektioner som föranleds av att verksamhetsutövaren bryter mot villkor, ingår dessa inte i den fasta avgiften. 

I den årliga tillsynstiden ingår inte heller särskilt tidskrävande handläggning som kan uppstå vid speciella tillfällen och som inte utgör en normal och regelbunden del av verksamheten. Exempel på detta kan vara när en verksamhet i enlighet med villkor installerar ny teknik eller att föroreningar i mark eller byggnad behöver utredas och eventuellt årgärdas.

Avgift för detta utgår med timavgift för den extra handläggningstiden multiplicerad med timtaxan.

23 § Vid bestämmandet av timavgift tillämpas bestämmelserna i 6‐7 §§.

24 § Avgift för tillsyn skall betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamhet eller vidta åtgärd som föranleder avgiften. För tillsyn över miljöskador enligt 10 kapitlet miljöbalken, skall tillsynsavgiften betalas av den som enligt 10 kap. miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller kostnader.

25 § Den som är avgiftsskyldig enligt denna taxa är också skyldig att ersätta kommunens kostnader för provtagning, analyskostnader och fraktkostnader som en del i tillsynen enligt miljöbalken eller föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken samt Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om strandbadvatten (NFS 2008:8). Dessa kostnader ingår inte i den fasta årliga avgiften eller i timavgiften.

Nedsättning av avgift

26 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas. Även om årlig avgift efterskänks så kan timavgift utgå om tillsyn erfordras.

Avgiftens erläggande m m

27 § Betalning av avgift enligt denna taxa skall ske till Luleå kommun. Betalning skall ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.

Verkställighetsfrågor m m

28 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnds beslut om avgift får verkställas enligt utsökningsbalken.

29 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnd får förordna att dess beslut om avgift skall gälla omedelbart även om det överklagas.

30 § Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift hos länsstyrelsen.
________________________________
KF 2014-12-15 § 267. Denna taxa trädde i kraft den 1 januari 2015. * Avgiften har höjts från 1 januari 2017 och är på 975 kr/timme. (KF 2016-12-19 § 276)

Bilagor

Taxebilaga 1öppnas i nytt fönster Taxebilaga 2öppnas i nytt fönster Taxebilaga 3 och 4 Hälsoskydd och klassningöppnas i nytt fönster