Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer

Inledande bestämmelser

1 § Denna taxa gäller avgifter för miljö- och byggnadsnämndens kostnader för tillsyn enligt lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 98/2013 av den 15 januari 2013 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer.

2 § Avgiftskyldiga är ekonomiska aktörer enligt förordningen EU/98/2013 som tillhandahåller sprängämnesprekursorer till enskilda.

3 § Timavgiften i denna taxa är densamma som Luleå kommuns gällande timavgift för tillsyn enligt miljöbalken.

4 § Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av miljö- och byggnadsnämnden.

5 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och andra omständigheter, får avgift enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas av miljö- och byggnadsnämnden.

6 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till miljö – och byggnadsnämnden. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.

Avgift för tillsyn

7 § Avgift tas ut som timavgift och betalas i efterskott för varje påbörjad halvtimme handläggningstid. Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje handläggare vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, restid, inspektioner, revisioner och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet, samt föredragning och beslut.  Sådan avgift tas ut för varje påbörjad halv timme nedlagd handläggningstid. I handläggningstiden ska inte räknas in sådan restid som vid ett och samma resetillfälle (tur – och returresa) överstiger en timme.

För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.

Avgift tas inte ut för handläggning av överklagande av nämndens eller en överinstans beslut.
______________________________________
KF 2017-06-19 § 128. Denna taxa trädde i kraft den 1 juli 2017. Timavgiften för miljö- och byggnadsnämndens tillsyn enligt miljöbalken 2017 är 975 kr. Det är också den timavgift som i enlighet med § 3 i ovanstående taxa gäller för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer.