Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Modellen för uträkning av avgifter enligt den här taxan finns på sidorna för livsmedelsföretag. Taxan för 2017 är 1150 kr/timme.

Inledande bestämmelser

1 § Denna taxa gäller avgifter för Luleå kommuns kostnader för offentlig kontroll enligt EG:s bestämmelser inom livsmedelsområdet, livsmedelslagen (2006:804) samt förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel som meddelats med stöd av denna lagstiftning.

2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för

1. registrering av anläggning

2. årlig offentlig kontroll

3. handläggning och andra åtgärder vid offentlig kontroll i övrigt.

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för

1. offentlig kontroll som föranleds av klagomål som visar sig obefogat.

2. handläggning som föranleds av överklagande av beslut enligt livsmedelslagstiftningen, de föreskrifter som meddelats med stöd av dessa lagar samt de EG-bestämmelser som kompletteras av dessa lagar.

4 § Miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja i denna taxa fastställd timtaxa med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad år 2014.

5 § Beslut om avgift eller om nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av miljö- och byggnadsnämnden efter handläggning av den anmälan eller den offentliga kontroll som medför avgiftsskyldighet.

Timtaxa och kontrolltid

6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan 1150 kronor per timme kontrolltid*. Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som en anläggning tilldelas (årlig kontrollavgift) eller i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende (timavgift) eller enligt de andra grunder som anges i taxan.

I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid avses med kontrolltid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. Sådan avgift tas ut för varje påbörjad halvtimme nedlagd kontrolltid. För inspektioner, mätningar och andra offentliga kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.

Avgift för registrering

7 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala avgift för en timmes handläggning.

8 § För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggningska en fast årlig kontrollavgift betalas.

Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid miljö- och byggnadsnämnden fastställt för anläggningen. Kontrolltiden bestäms genom en klassning av livsmedelsanläggningar. Modellen för klassning består av tre delar, en riskmodul, en informationsmodul och en erfarenhetsmodul. Riskmodulen ligger till grund för placering i riskklass med hänsyn till typ av verksamhet och livsmedel, produktionens storlek samt konsumentgrupper. Informationsmodulen reglerar ett kontrolltidstillägg och erfarenhetsmodulen placerar en anläggning i erfarenhetsklass.

Den slutgiltiga kontrolltiden för en anläggning erhålls genom att tiden från riskmodulen och kontrolltidstillägget från informationsmodulen adderas. Summan multipliceras med erfarenhetsklassens tidsfaktor. Här tillämpas Livsmedelsverkets vägledning ”Riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid”.

Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden multipliceras med timtaxan.

9 § Om en tillämpning av 8 § skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens riskbedömning, ska anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval av nämndens bedömning av anläggningens kontrollbehov.

10 § Den årliga kontrollavgiften omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. För livsmedelsanläggningar som registreras ska den årliga kontrollavgiften betalas från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas. Den årliga kontrollavgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår.

Om en livsmedelsanläggning placeras i annan avgiftsklass eller annars tilldelas annan kontrolltid, ska den nya kontrollavgiften betalas från och med det följande kalenderåret.

Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det att verksamheten vid livsmedelsanläggningen har upphört.

11 § Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den livsmedelsföretagare som äger eller innehar livsmedelsanläggningen.

Avgift för extra offentlig kontroll

12 § Om påvisandet av bristande efterlevnad medför offentlig kontroll som går utöver den normala kontrollverksamheten, tas avgift ut för nedlagd kontrolltid multiplicerat med timtaxan (timavgift) och för de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av prover.

Enligt artikel 28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen, ska den företagare som har ansvaret för den bristande efterlevnaden eller får den företagare som äger eller innehar produkterna vid den tid då den extra offentliga kontrollen genomförs debiteras de kostnader som den extra offentliga kontrollen medför.

Höjning eller nedsättning av avgift

13 § Om det finns särskilda skäl får miljö- och byggnadsnämnden besluta att avgift enligt denna taxa ska höjas, sättas ned eller efterges.

Avgiftens erläggande m.m.

14 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Luleå kommun genom dess miljö- och byggnadsnämnd. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura.

Verkställighetsfrågor m.m.

15 § Av 33 § livsmedelslagen och 33 § lag om foder och animaliska biprodukter framgår att kommunal nämnd får förordna att dess beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas.

16 § Enligt 31 § livsmedelslagen och 31 § lag om foder och animaliska biprodukter överklagas kommunal nämnds beslut om avgift hos länsstyrelsen.
________________________________
KF 2014-12-15 § 266. Denna taxa trädde i kraft den 1 januari 2015.
* Avgiften har höjts från 1 januari 2017 och är på 1150 kr/timme. (KF 2016-12-19 § 274)