Överförmyndarexpeditionen

Hos alla kommuner ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. I Luleå kommun finns en överförmyndarnämnd. Nämndens huvuduppgift är att utöva tillsyn och kontroll över förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap. 

Överförmyndarexpeditionen består av tjänstemän som på nämndens uppdrag handlägger de ärenden om god man, förvaltare och förmyndare som finns hos nämnden och som också fattar beslut enligt den delegationsordning som nämnden har beslutat.

Syftet med tillsynen är att förhindra att omyndiga barn, eller myndiga personer som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. Uppdraget är reglerat i föräldrabalkens bestämmelser.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om god man, förvaltare och förmyndare.

Kontakta oss

Besöks- och telefontider​ måndag-fredag kl. 10.00-12.00.

Anna-Karin Rosengren Wistrand, handläggare, 0920- 45 40 35

Maria Rolund, handläggare, 0920-45 40 43

Ingegerd Molnberg, handläggare, 0920-45 40 44

Sofi Wennberg, handläggare, 0920-45 40 45

Susanne Wiggefors, handläggare, 0920-45 40 46

Kerstin Larsson, handläggare, 0920-454094 


E-post​overformyndarnamnden@lulea.se

Besöksadress​ Stadshuset, Rådstugatan 11, bv

Postadress Luleå kommun, Överförmyndarnämnden, 971 85 Luleå

Chef och sekreterare i överförmyndarnämnden  

Inger Fältros Lundgren, 0920-45 30 84