IT-kontoret

IT-kontoret ansvarar för att Luleå kommuns IT-strategi förverkligas. Detta arbete bedrivs i huvudsak genom att:

 • Stimulera, stödja och medverka till förvaltningarnas utveckling, genom att dessa kan nyttja IT som en strategisk resurs i allt högre grad.
 • Genomföra åtgärder och aktiviteter inom IT- och telefoniområdet som leder till helhetssyn och samordning, kostnadseffektiva lösningar, ökad service till medborgare och medarbetare samt förbättrad informationssäkerhet.

Kontoret är en konsultativ resurs för nämnder/förvaltningar i deras uppdrag att leverera service och tjänster till medborgare och näringsliv.

I ansvaret ingår att:

 • Stödja framtida strategiska satsningar, såsom e-tjänster och e-förvaltning.
 • Svara för service, drift och vidareutveckling av kommunens IT-miljö samt telefonilösningar.
 • Samverka i verksamheternas utvecklings­projekt som internkonsult.
 • Stödja verksamheterna i det systematiska informationssäkerhetsarbetet

Kontoret organiseras enligt följande:

 • Service och Systemdrift
 • IT-infrastruktur
 • Verksamhetsstöd & projekt
 • IT-controllerfunktion
 • Telecom