Arbetsmarknadsförvaltningen

Arbetsmarknadsförvaltningen arbetar med kompetensförsörjning och ansvarsområdet omfattar alla de arbetsmarknadsinriktade insatser som berör kommunen samt integrations - och vuxenutbildningsfrågor.

Genom samordning av förvaltningens resurser är målet att kombinera individens personliga utveckling med arbetsmarknadens behov och förväntningar. Förvaltningen bedriver verksamheter och projekt som ger praktik, studie- och utvecklingsplatser för arbetssökande och andra grupper. Detta möjliggörs genom att både verksamheterna för arbetsmarknadsåtgärder och den kommunala vuxenutbildningen ingår i förvaltningen.

Förvaltningen gör särskilda satsningar på ungdomar och erbjuder feriejobb där ungdomar får en första kontakt och introduktion i arbetslivet.

Inom uppdraget ingår även flyktingmottagning och mottagande av ensamkommande barn.

Arbetsmarknadsförvaltningen ligger under kommunstyrelsen

 • Förvaltningschef
  Anna Broström
  0920-45 30 00

Våra verksamheter

Arbetsmarknadsavdelningen

Arbetsmarknadsavdelningens uppgift är att bistå de människor som står utanför arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsavdelningen samordnar, verkställer och utvecklar kommunens arbetsmarknadspolitiska insatser. 

Avdelningen erbjuder människor som av olika skäl hamnat utanför arbetsmarknaden en sysselsättning i form av praktik- eller utbildningsplats. Förhoppningen är att det ska leda vidare till ett arbete.

Genom att delta  i en respektfull miljö, erbjuder vi att under eget ansvar i samråd med vägledning, konkretisera, planera och utveckla möjligheter för ett framtida yrkesliv.

 • Arbetet sker i nära samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, socialförvaltningen, vuxenutbildningen, barn- och utbildningsförvaltningen samt de lokala fackliga organisationerna.

Integrationsavdelningen

Flyktingmottagning
Flyktingsekreterare och mottagningshandläggare jobbar med att ge praktisk hjälp i samband med bosättningen. De stödjer den nyanlända att ta del av övrig kommunal service och ger information och vägledning om svenska samhället i syfte att underlätta etablering. Flyktingmottagningen hjälper även till med barnens introduktion till förskola, barnomsorg, skola och andra insatser för barn och ungdomar.
Flyktingmottagningen förmedlar även kontakter med vänfamiljer och ansvarar för att tillhandahålla samhällsorienteringen åt kommunerna i Luleå, Piteå, Boden, Älvsbyn och Kalix.
Flyktingmottagningens målgrupper är nyanlända med uppehållstillstånd, kvotflyktningar, egenbosatta/självbosatta med uppehållstillstånd, familjeanknytning.
Flyktingmottagningen driver för närvarnade projekt inom samhällsorientering och föräldrastöd

Ensamkommande barn
Verksamheten består av nio stycken boenden varav tre stycken är HVB-hem, fyra stycken är stödboenden och två är så kallade Egna bo.
HVB-hemmen ska enligt Socialstyrelsens riktlinjer erbjuda omvårdnad, stöd och fostran. Boendeformen har högre bemanning och personal dygnet runt. Boendeformen riktar sig framförallt till dem under 16 år men även för dem upp till 18 år.
Stödboende för ensamkommande barn ska enligt Socialstyrelsen erbjuda insatser så att de ska: klara sin dagliga livsföring, fungera i skola eller annan sysselsättning, hantera sin ekonomi, ha ett socialt nätverk, ha en meningsfull fritid. Personal finns tillgänglig dygnet runt. Denna boendeform är för dem som är 16 år och äldre.
Egna bo är en boendeform där för unga ensamkommande över 18 år som inte är placerade via Socialtjänsten. Denna boendeform ska vara så lik eget boende som möjligt. De handledare som är knuten till Egna bo jobbar på en mötesplats dit de unga kan vända sig med olika frågor.

 • Avdelningschef Magnus Johansson
  0920-45 30 00

Vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen har som uppdrag att tillgodose utbildning i olika former för kommunmedborgare över 20 år.

Vid Vuxenutbildningen i Luleå kan du studera inom följande utbildningsformer;

 • Svenska för invandrare (SFI), Grundläggande vuxenutbildning, Gymnasial vuxenutbildning, Särskild utbildning för vuxna – grundläggande samt gymnasial, Yrkeshögskola, Uppdragsutbildning.

  Vuxenutbildningchef Birgitta Nilsson
  0920-45 30 00

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen är en stabfunktion och ett stöd för de övriga avdelningarna inom förvaltningen när det gäller frågor om personal, ekonomi och IT. I avdelningen ingår även ansvar för diarium, administration av förvaltningens EU-projekt samt bemanning av och ansvar för förvaltningens reception.

 • Avdelningschef Ulrika Hagström
  0920-45 30 00

Projekt och utvecklingsavdelningen

Projekt och utvecklingsavdelningen arbetar förvaltningsövergripande med utvecklingsfrågor som rör såväl extern som intern samverkan.

Avdelningen har till uppgift att initiera och samordna projekt som rör flera avdelningar, förvaltningar eller externa intressenter. 

Projekt och utvecklingsavdelningen tillhandahåller allmän studie- och yrkesvägledning både individuellt och i grupp.

Samordningen av kommunens arbete med sociala företag är också en del av avdelningens ansvarsområde.

 • Avdelningschef Sven Lindahl
  0920-45 30 00