Kungörelse: Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av hotell t.o.m 2034-05-03 på fastigheten GÄDDVIK 2:72

Luleå kommun har fått in en ansökan om tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2034-05-03 för nybyggnad av hotell på fastigheten Gäddvik 2:72

Sökt åtgärd avser nybyggnad av hotell där 9 byggnader placeras på fastigheten Gäddvik 2:72 där det idag redan bedrivs hotellverksamhet. Byggnaderna får en total byggnadsarea om 3937 m2 med en bruttoarea om 7874 m2 och utformas i två plan. Byggnaderna kommer tillsammans att tillskapa 480st boenderum.

Den aktuell fastigheten är uppdelad på två detaljplaner. Där hus A, K, L placeras gäller detaljplan PL052 och där hus B-G placeras gäller detaljplan PL037. Båda detaljplanerna anger att användningsområdet är hotell och konferenslokaler. Vidare anger detaljplanerna att befintliga träd inte får fällas samt att genom prickad mark regleras de delar av fastigheten som inte får bebyggas.

Sökt åtgärd avviker från gällande detaljplan eftersom byggnaderna placeras på prickad mark samt delvis inom området där träd inte får fällas.

Enligt plan- och bygglagen ska grannar och andra berörda sakägare beredas tillfälle att yttra sig. Sakägarkretsen är i detta fall stor och därför kungörs detta. Om ni vill yttra er i ärendet, uppge hur ni är sakägare och/eller berörd och vilken fastighet som berörs. Grannar och sakägare kommer bara att meddelas genom denna kungörelse.

Situationsplan Pdf, 3.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Planer Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Fasader Pdf, 4.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Synpunkter i ärendet ska vara skriftliga, undertecknade och inlämnade senast 2024-07-17. Skrivelsen ska märkas med diarienummer L-2024-437 och skickas till: Luleå kommun, Avdelning miljö och bygg, 971 85 Luleå eller via e-post: miljobygg@lulea.se