Kungörelse: Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ställverk med tillhörande teknikbyggnad på fastigheten STADSÖN 1:857

Luleå kommun har fått in en ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ställverk med tillhörande teknikbyggnad med en byggnadsarea på 450 m2 (teknikbyggnad), tilltänkt avstyckning 9200kvm på fastigheten STADSÖN 1:857

Enligt plan- och bygglagen ska grannar och andra berörda sakägare beredas tillfälle att yttra sig. Sakägarkretsen är i detta fall stor och därför kungörs detta. Om ni vill yttra er i ärendet, uppge hur ni är sakägare och/eller berörd och vilken fastighet som berörs. Grannar och sakägare kommer bara att meddelas genom denna kungörelse.

Översikt Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Situationsplan Pdf, 936.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Synpunkter i ärendet ska vara skriftliga, undertecknade och inlämnade senast 2024-07-17. Skrivelsen ska märkas med diarienummer L-2024-550 och skickas till: Luleå kommun, Avdelning miljö och bygg, 971 85 Luleå eller via e-post: miljobygg@lulea.se