Anslag: kultur- och fritidsnämnden 2024-06-19

Instans: Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum: 2024-06-19

Paragrafer: §§ 88-103

Datum när anslaget sätts upp: 2024-06-27

Datum när anslaget tas ned: 2024-07-19

Förvaringsplats för protokollet: Protokollet förvaras digitalt hos kultur- och fritidsförvaltningen

Sekreterare: Robert Dahlén