Anslag: E-nämnden 2024-06-20

Instans: E-nämnden

Sammanträdesdatum: 2024-06-20

Paragrafer: §§ 4-7

Datum när anslaget sätts upp: 2024-06-27

Datum när anslaget tas ned: 2024-07-19

Förvaringsplats för protokollet: Protokollet förvaras digitalt hos e-nämnden

Sekreterare: Robert Dahlén