Kungörelse: Antagen del av detaljplan för del av Centrum, del av Innerstaden 2:1 samt Innerstaden 2:13 - Trekantens parkering

Del av detaljplan för del av Centrum, del av Innerstaden 2:1 samt Innerstaden 2:13 - Trekantens parkering är nu antagen

Kungörelse

KLF 2023/1323

Kommunstyrelsen i Luleå kommun har den 3 juni 2024, § 153, antagit del av föreslagen detaljplan för del av Centrum, del av Innerstaden 2:1 samt Innerstaden 2:13 - Trekantens parkering

Här finns detaljplaner listade: Pågående detaljplaner - Luleå kommun (lulea.se) Länk till annan webbplats.

Protokollet över beslutet justeras den 5 juni 2024 och tillkännagivande av justeringen anslås på kommunens anslagstavla den 5 juni 2024

Överklagan

Beslutet om antagande av planen kan överklagas till Mark- och miljödomstolen

Överklagandet ska vara ställt till Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt, men skickas till kommunstyrelseförvaltningen, 971 85 Luleå eller via

e-post detaljplan@luleå.se inom tre veckor från att protokollet anslogs på kommunens anslagstavla

Överklagandet ska vara skriftligt. Du ska ange ärende nr KLF2023/1323, beskriva varför och på vilket sätt du vill att beslutet ska ändras samt ditt namn och adress

Frågor

Vid frågor, kontakta detaljplan@lulea.se

Förvaringsplats för kungörelse

Förvaras digitalt vid kommunstyrelseförvaltningens kansli

Ansvarig för kungörelsen Lisa Nilsson