Kungörelse: Ansökan om tidsbegränsat bygglov t o m 2025-07-31 för container och manskapsbod på fastigheten BJÖRKSKATAN 7:25

Luleå kommun har fått in en ansökan om tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2025-07-31 för etablering av container och manskapsbod på fastigheten BJÖRKSKATAN 7:25

Detaljplan A368 gäller för fastigheten. Där sökt åtgärd placeras anger detaljplanen att användningsområdet är friluftsbad. Sökt åtgärden avviker från gällande detaljplan eftersom container och manskapsbod inte kan ses inrymmas i användningsområdet friluftsbad.

Enligt plan- och bygglagen ska grannar och andra berörda sakägare beredas tillfälle att yttra sig. Sakägarkretsen är i detta fall stor och därför kungörs detta. Om ni vill yttra er i ärendet, uppge hur ni är sakägare och/eller berörd och vilken fastighet som berörs. Grannar och sakägare kommer bara att meddelas genom denna kungörelse.

Situationsplan Pdf, 149.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Fasadritning Pdf, 35.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Container Pdf, 38.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Synpunkter i ärendet ska vara skriftliga, undertecknade och inlämnade senast 2024-06-20. Skrivelsen ska märkas med diarienummer L-2024-380 och skickas till: Luleå kommun, Avdelning miljö och bygg, 971 85 Luleå eller via e-post: miljobygg@lulea.se