Kungörelse: Ansökan om nybyggnad av teknikbod på fastigheten NOTVIKEN 4:40

Luleå kommun har fått in en ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikbod på fastigheten NOTVIKEN 4:40>6

Åtgärden placeras utanför detaljplanerat område.

Enligt plan- och bygglagen ska grannar och andra berörda sakägare beredas tillfälle att yttra sig. Sakägarkretsen är i detta fall stor och därför kungörs detta. Om ni vill yttra er i ärendet, uppge hur ni är sakägare och/eller berörd och vilken fastighet som berörs. Grannar och sakägare kommer bara att meddelas genom denna kungörelse.

Översikt Pdf, 416.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Situation, plan, fasad Pdf, 329.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Synpunkter i ärendet ska vara skriftliga, undertecknade och inlämnade senast 2024-06-20. Skrivelsen ska märkas med diarienummer L-2024-304 och skickas till: Luleå kommun, Avdelning miljö och bygg, 971 85 Luleå eller via e-post: miljobygg@lulea.se