Kungörelse: Ansökan om bygglov för nybyggnad av lekpark på fastigheten BENSBYN 3:30

Luleå kommun har fått in en ansökan om bygglov för nybyggnad av lekpark på fastigheten Bensbyn 3:30. Fastigheten ägs av Luleå Kommun och ligger utanför detaljplanerat område.

Enligt plan- och bygglagen ska grannar och andra berörda sakägare beredas tillfälle att yttra sig. Sakägarkretsen är i detta fall stor och därför kungörs detta. Om ni vill yttra er i ärendet, uppge hur ni är sakägare och/eller berörd och vilken fastighet som berörs. Grannar och sakägare kommer bara att meddelas genom denna kungörelse.

Situationsplan Pdf, 207.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Situationsplan 1:500 Pdf, 3.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Lektorn Pdf, 699.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Sektion lektorn Pdf, 210.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Lektorn, oktagon Pdf, 389.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Rutschkana Pdf, 166.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Bollplank Pdf, 97.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Synpunkter i ärendet ska vara skriftliga, undertecknade och inlämnade senast 2024-06-19. Skrivelsen ska märkas med diarienummer L-2024-343 och skickas till: Luleå kommun, Avdelning miljö och bygg, 971 85 Luleå eller via e-post: miljobygg@lulea.se