Anslag: Omedelbart justerade paragrafter kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2024-06-05

Instans: Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2024-06-05

Paragrafer: §§ 49-50

Datum när anslaget sätts upp: 2024-06-05

Datum när anslaget tas ned: 2024-06-27

Förvaringsplats för protokollet: Protokollet förvaras digitalt hos kultur- och fritidsförvaltningen

Sekreterare: Robert Dahlén