Anslag: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-06-03

Instans: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2024-06-03

Paragrafer: §§ 93-114

Datum när anslaget sätts upp: 2024-06-03

Datum när anslaget tas ned: 2024-06-25

Förvaringsplats för protokollet: Förvaras digitalt vid kommunstyrelseförvaltningens kansli

Sekreterare: Lisa Nilsson