Underrättelse om granskning av förslag till detaljplan, Svartön Östra

Förslag till detaljplan för del av Svartön, del av Svartön 18:17 m fl, Svartön Östra, KLF2023/1460 (tidigare SBF2021/886)

Kommunstyrelseförvaltningen (tidigare Stadsbyggnadsförvaltningen) på Luleå kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av Svartön, del av Svartön 18:17 m fl, Svartön Östra. Planområdet är drygt 112 hektar stort och är beläget på den östra delen av Svartön, också kallat Sandskär.

Planens huvudsakliga syfte är att möjliggöra för tung industri och hamnverksamhet. Planen medger utfyllnad i vatten och utbyggnad av kaj och reglerar i första hand användning, byggnads- och anläggningshöjder samt upphävande av strandskydd.

Planuppdrag beslutades av kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-24 § 104. Planområdet är idag delvis planlagt för i huvudsak industri och järnvägsverksamhet. I den norra och östra delen av planområdet finns idag ingen gällande detaljplan. Planförslaget bedöms vara förenligt med gällande översiktsplan.

Bakgrunden till planförslaget är den fossilfria omställning som pågår inom den tunga industrisektorn. Inom planområdet planerar LKAB att etablera en cirkulär industripark. I den cirkulära industriparken vill LKAB tillvarata och framställa produkter från det restmaterial som genereras från pågående järnmalmsbrytning och efterföljande förädling vid LKAB:s gruvindustrianläggningar. Detaljplanen tas fram parallellt med LKAB:s tillståndsansökan för planerad anläggning.

Kommunstyrelseförvaltningen har bedömt att detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan och att en strategisk miljöbedömning krävs. En miljökonsekvensbeskrivning har därför tagits fram för detaljplanen.

Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagens regler för utökat förfarande. Detta innebär att berörda sakägare ges tillfälle att lämna synpunkter på detaljplanen under ett samråd och på en granskningshandling. Efter samrådet respektive granskning kommer inkomna synpunkter att sammanställas och besvaras i en samrådsredogörelse och i ett granskningsutlåtande. Detaljplanen kommer att antas av kommunfullmäktige. Ett förslag till detaljplan har varit ute på samråd under perioden 2023-12-04 till och med 2024-01-02.

Planförslaget med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning visas för information från och med 2024-03-25 till och med 2024-04-28, på följande platser:

Har ni inte möjlighet att ta del av informationen via webbsidan eller i någon av lokalerna så kan vi skicka utskrift till er (kostnader för utskrift kan tillkomma). Hör i så fall av er via telefon eller mail.

Lämna synpunkter
Vi vill ha din skrivelse senast 2024-04-28.
Ange diarienummer KLF 2023/1460 samt fullständigt namn och adress i skrivelsen.
OBS! Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast 2024-04-28 kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. För mer information ring 0920-45 37 55.

Synpunkter på detaljplanen skickas till:

E-post: detaljplan@lulea.se

eller postadress:

Luleå kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
Sektor Samhällsbyggnad & demokrati
Kontor Detaljplan
971 85 Luleå

För mer information ring 0920- 45 30 00

KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN

Så här hanterar Luleå kommun personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på:
https://www.lulea.se/om-webbplatsen/personuppgifter-cookies-och-tillganglighet.html