Anslag: Kultur- och fritidsnämnden 2024-03-20

Instans: Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum: 2024-03-20

Paragrafer: §§ 32-48

Datum när anslaget sätts upp: 2024-03-26

Datum när anslaget tas ned: 2024-04-17

Förvaringsplats för protokollet: Protokollet förvaras digitalt hos kultur- och fritidsförvaltningen

Sekreterare: Robert Dahlén