Kungörelse: Samråd om förslag till Plan för skärgårdsutveckling, Luleå skärgård

Utställning för samråd om Plan för skärgårdsutveckling, Luleå skärgård

Ett förslag till plan för skärgårdsutveckling, Luleå skärgård ställs ut för samråd under tiden 6 november 2023 – 19 december 2023.
Under samrådstiden finns handlingarna tillgängliga på kommunens webbsida: www.lulea.se/skargardsutveckling.

Syftet

Syftet med Plan för skärgårdsutveckling är att fördjupa intentionerna i Program till Vision Luleå 2040 och visa på de prioriteringar som Luleå kommun behöver göra för att stärka Skärgården som besöksmål och för att ta hand om de unika värden som finns.

Det innebär att planen ska ge riktlinjer för skärgårdens utveckling och vara ett underlag för att rikta och samordna Luleå kommuns arbete. Planen syftar också till att tydligare visa på vilket sätt Luleå kommun vill att Skärgården ska utvecklas för medborgare och andra intressenter.

Kommunens ambition är att det ska vara möjligt att vistas, bo och ha verksamhet i skärgården. Kommunens ansvar är i första hand att skapa förutsättningar för näringslivets och enskildas initiativ.

Planen ska resultera i att:
• Skärgården blir tillgänglig för fler människor
• Skärgårdens unika miljöer värnas

Synpunkter

Under samrådet är alla, såväl politiker som privatpersoner, näringsliv och organisationer, välkomna att bidra med synpunkter på förslaget.

Se förslaget och lämna synpunkter på vår webbplats:
www.lulea.se/skargardsutveckling.
eller via e-post till landsbygd@lulea.se


Eventuella synpunkter på utvecklingsplanen ska lämnas skriftligen senast den 19 december 2023.

Frågor

Frågor kan ställas till Sandra Viklund, samhällsutvecklingsenheten, tfn. 0920-45 30 00
E-post: sandra.viklund@lulea.se

 

SAMHÄLLSUTVECKLINGSENHETEN