Kungörelse: Utställning för granskning – Utvecklingsplan för Porsön 

Ett förslag till utvecklingsplan för Porsön ställs ut för granskning under tiden 1 september – 27 oktober 2023.

Utvecklingsplanen för Porsön är en fördjupning av kommunens översiktsplan. Utvecklingsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av stadsdelen. Den ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön, naturmiljöer och vattenområden ska användas, utvecklas och bevaras.

Utvecklingsplanen ska bidra till:

  • Ökad jämlikhet mellan grupper
  • Öka de boendes aktiva deltagande i samhällslivet
  • Ökad trivsel och stolthet
  • Öka attraktionskraften för företagsetableringar på Porsön

Fokus i utvecklingsplanen ska vara på barn och unga. Alla åtgärder som utvecklingsplanen resulterar i ska utgå från barnkonventionens fyra huvudprinciper som handlar om lika värde, barnets bästa, rätt till liv och utveckling och rätt att bilda och uttrycka sina åsikter.

Utställning

Utvecklingsplanen ställs ut för granskning under tiden 1 september – 27 oktober 2023. Under granskningstiden finns handlingarna tillgängliga på kommunens webbsida: https://www.lulea.se/utvecklaporson Länk till annan webbplats.

Utvecklingsplanens handlingar kommer också att finnas tillgängliga på Porsöns bibliotek fram till 27 oktober.

Synpunkter

Samtal och dialoger har varit en del av arbetet med att ta fram förslaget till utvecklingsplan. Under granskningen är alla, såväl politiker som privatpersoner och organisationer, välkomna att bidra med synpunkter på förslaget.

Se förslaget och lämna synpunkter på kommunens webbsida: https://www.lulea.se/utvecklaporson Länk till annan webbplats.

Vi vill gärna ha in skriftliga synpunkter senast den 27 oktober 2023.

För mer information ring 0920-45 30 00

SAMHÄLLSUTVECKLINGSENHETEN

Sidan uppdaterades den 30 augusti 2023