Anslag: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-08-28

Instans: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2023-08-28

Paragrafer: §§ 201-214

Datum när anslaget sätts upp: 2023-08-30

Datum när anslaget tas ned: 2023-09-21

Förvaringsplats för protokollet: Förvaras digitalt vid kommunstabens kansli

Sekreterare: Kristina Larsson