Anslag: Barn- och utbildningsämnden 2023-05-17

Instans: Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum: 2023-05-17

Paragrafer: 58-76 varav § 62 omedelbart justerad

Datum när anslaget sätts upp: 2023-05-23

Datum när anslaget tas ned: 2023-06-14

Förvaringsplats för protokollet: Förvaras digitalt hos barn- och utbildningsförvaltningen

Sekreterare: Andreas Aspgren