Underrättelse om granskning: förslag till ny detaljplan för Victoriahamnen

Förslag till ny detaljplan för del av Svartön, del av Svartön 18:17 m.fl. Luleå hamn, Victoriahamnen, SBF 2022-847

Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar för närvarande med att ta fram en ny detaljplan som berör Victoriahamnen på Svartön. Planarbetet är en del av etableringen av Luleå industripark och utvecklingen av hamnen. 

Detaljplanens huvudsakliga syfte är att pröva pågående markanvändning (hamnverksamhet) eftersom området som berörs är utan detaljplan samt berör gällande detaljplaner som inte överensstämmer med verkliga förhållanden. Detaljplanen ska även understödja framtida tillståndsprövningar enligt plan- och bygglagen och miljöbalken vilket i närtid innebär uppförande av en ny allvädersterminal med tillbyggd lagerbyggnad.

Syftet med planförslaget är förenligt med kommunens översiktsplan (ÖP2021) och ett genomförande av planen antas inte medföra en betydande miljöpåverkan. Planen upprättas inom område med tillstånd att bedriva hamnverksamhet.

Planförslaget med tillhörande underlag finns tillgängligt för granskning mellan datumen 22 maj till och med 12 juni 2023, på Luleå kommuns webbsida, www.lulea.se/planer Länk till annan webbplats.
och i Stadsbyggnadsförvaltningens reception, Bangårdsgatan 12.

Synpunkter i ärendet ska vara inlämnade senast 12 juni 2023. Ange tydligt namn och adress i skrivelsen. Observera att den som inte har lämnat någon skriftlig synpunkt senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Synpunkter på planförslaget skickas till: e-post: stadsbyggnadsforvaltningen@lulea.se eller postadress: Luleå kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, Avdelning stadsplanering & infrastrukturdrift, Sektion plan, Bangårdsgatan 12, 972 35 Luleå.