Kungörelse: Ansökan om nybyggnad av transformatorstation på fastigheten Bensbyn 9:49

Luleå kommun har fått in en ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten Bensbyn 9:49

Transformationsstationen kommer att placeras utanför detaljplanerat område men inom sammanhållen bebyggelse.

Enligt plan- och bygglagen ska grannar och andra berörda sakägare beredas tillfälle att yttra sig. Sakägarkretsen är i detta fall stor och därför kungörs detta. Om ni vill yttra er i ärendet, uppge hur ni är sakägare och/eller berörd och vilken fastighet som berörs. Grannar och sakägare kommer bara att meddelas genom denna kungörelse.

Översikt Pdf, 470.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Situationsplan fasad Pdf, 371.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Synpunkter i ärendet ska vara skriftliga, undertecknade och inlämnade senast 2023-02-08. Skrivelsen ska märkas med diarienummer L-2023-3 och skickas till: Luleå kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, Avdelning miljö och bygg, 971 85 Luleå eller via e-post: miljobygg@lulea.se

Rubrik för puffar