Anslag: Överförmyndarnämnden 2023-01-19

Instans: Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum: 2023-01-19

Paragrafer: § 1 - § 7

Datum när anslaget sätts upp: 2023-01-23

Datum när anslaget tas ned: 2023-02-14

Förvaringsplats för protokollet: Protokollet förvaras digitalt vid överförmyndarexpeditionen

Sekreterare: Anna Nilsson

Rubrik för puffar