Anslag: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2023-01-11

Instans: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2023-01-11

Paragrafer: 1-4

Datum när anslaget sätts upp: 2023-01-16

Datum när anslaget tas ned: 2023-02-07

Förvaringsplats för protokollet: Protokollet förvaras digitalt hos barn- och utbildningsförvaltningen

Sekreterare: Andreas Aspgren