Kungörelse: Samråd av förslag till detaljplan för del av Storheden, Storheden 1:37 m.fl.

SBF 2021/165: Förslag till detaljplan för del av Storheden, Storheden 1:37 m.fl.

Planförslagets huvudsakliga syfte är att möjliggöra en förtätning med ytterligare lokaler för handel, kontor och verksamheter på fastigheten Storheden 1:37 inom området Storheden. I planförslaget fastlås även användningarna för befintliga handelsverksamheter, transformatorstationer och den drivmedelsstation som finns inom planområdet. För allmän platsmark medför detaljplanen att en saknad länk i kommunens gång- och cykelvägnät i området ges planstöd. Den nya detaljplanen kommer i delar upphäva gällande detaljplan PL 291 om den vinner laga kraft.

Planområdet utgör cirka 13 hektar och innefattar fastigheterna Storheden 1:37, Storheden 1,30 och delar av den kommunal fastigheten Storheden 1:1. Beslut om upprättande av planuppdraget togs av kommunstyrelsens arbetsutskott (2020-12-21 § 232)

Detaljplanen handläggs enligt reglerna för utökat förfarande (Plan- och bygglagen, 2010:900). Detta eftersom planförslaget delvis inte bedöms vara förenligt med översiktsplanens (2021) intentioner gällande rekommenderad markanvändning inom den berörda fastigheten Storheden 1:37. Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att detaljplanen inte kommer medföra en betydande miljöpåverkan.

Planförslaget med tillhörande underlag kommer visas för samråd från 2023-01-13 till 2023-02-06 på följande platser:

  • Luleå kommuns hemsida: www.lulea.se/planer
  • Stadsbyggnadsförvaltningen, Bangårdsgatan 12, Södra hamn, i receptionen.
  • Stadsbiblioteket, Kulturens hus, Skeppsbrogatan 17

Synpunkter på detaljplanen skickas till:
Luleå kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
Avdelning stadsplanering & infrastrukturdrift
Sektion plan
Bangårdsgatan 12
972 35 Luleå.

Eller till e-post: stadsbyggnadsforvaltningen@lulea.se

Vi vill ha din skrivelse senast 2023-02-06. Ange tydligt namn och adress i skrivelsen

Stadsbyggnadsförvaltningen