Anslag: Stadsbyggnadsnämnden 2023-01-09

Instans: Stadsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum: 2023-01-09

Paragrafer: § 1

Datum när anslaget sätts upp: 2023-01-10

Datum när anslaget tas ned: 2023-02-01

Förvaringsplats för protokollet: Förvaras digitalt vid stadsbyggnadsförvaltningens kansli

Sekreterare: Robert Dahlén