Kungörelse: Samråd detaljplan för del av
Hertsön, 11:1 m.fl., Hertsöfältet

Förslag till detaljplan för del av Hertsön, del av Hertsön 11:1 m.fl., Hertsöfältet SBF 2017/304

Planområdet är beläget sydost om bostadsbebyggelsen på Hertsön och nordväst om bostadsbebyggelsen på Hertsölandet. I söder ligger planområdet i nära anslutning till industriområdet på Svartön och i nordost avgränsas området av Hertsövägen. Planområdet omfattar ca 200 ha.

Planens huvudsakliga syfte är skapa förutsättningar för ett nytt industriområde på Hertsöfältet. Planen syftar även till att säkerställa skydd mot störningar, omhändertagandet av dagvattnet, bevarande av naturvärden samt möjliggöra för nya gator, gång- och cykelvägar och teknisk infrastruktur.

Området kommer att succesivt byggas ut, under åtminstone 10 – 15 år framöver. Detaljplanens genomförande innebär att ytor skapas för industri och verksamheter för att möta behovet och efterfrågan av industrimark.

Detaljplanen har stöd i Luleå kommuns översiktsplan. Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagens regler för utökat förfarande.

Planförslaget visas för information och synpunkter fr o m 2020-02-12
t o m 2020-03-04 i följande lokaler:
Stadsbyggnadsförvaltningen, Stadshuset, Rådstugatan 11, våning 5
Stadsbiblioteket, Kulturens hus
Hertsöns bibliotek, Hertsötorget 10
samt på Luleå kommuns hemsida, www.lulea.se/planerlänk till annan webbplats

Synpunkter på detaljplanen skickas till:
Luleå kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
Avdelning stadsplanering
Sektion plan
971 85 Luleå

E-post: stadsbyggnadsforvaltningen@lulea.se

Ange tydligt ditt namn och din adress i skrivelsen.

Senast 2020-03-04 vill vi ha din skrivelse.
Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast 2020-03-04 kan
förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

För mer information ring 0920-45 35 46 eller 0920-45 35 43.
STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN