Kungörelse: Ansökan om bygglov för nybyggnad av ackumulatortank på fastigheten Svartön 18:10

En ansökan om bygglov för nybyggnad av ackumulatortank på fastigheten Svartön 18:10 har lämnats in till Luleå kommun. Ackumulatortankens syfte är att minska de fossila utsläppen i samband med fjärrvärmeproduktionen och fungera som energilager till fjärrvärmenätet i Luleå.

Detaljplan A 383 gäller för fastigheten. Planbestämmelserna anger att användningsområdet ska vara industri, att högsta byggnadshöjd får vara 44 m, att högsta höjd för byggnadsdel får vara 90 m, vilken mark som inte får bebyggas samt vilken mark som utgör ett skyddsbälte. Den sökta åtgärden innebär en avvikelse från detaljplanen då ca 365 m2 (ca 43 %) placeras på mark som inte får bebyggas och utgör ett skyddsbälte.

Från dessa planbestämmelser kan eventuellt en avvikelse medges om det är förenligt med detaljplanens syfte och samtidigt tillgodoser ett allmänt intresse, ett angeläget gemensamt behov eller om avvikelsen kan räknas som liten.

Enligt Plan- och bygglagen ska grannar och andra berörda sakägare beredas tillfälle att yttra sig. Sakägarkretsen är i detta fall stor och därför kungörs detta. Om ni vill yttra er i ärendet, uppge hur ni är sakägare och/ eller berörd och vilken fastighet som berörs. Grannar och sakägare kommer bara att meddelas genom denna kungörelse.

Planritningöppnas i nytt fönster

Fasadöppnas i nytt fönster

Plan & sektionöppnas i nytt fönster

Synpunkter på ärendet ska vara skriftliga, undertecknade och inlämnade senast 2020-01-29. Skrivelsen ska märkas med diarienummer L-2019-1106 och skickas till: Luleå kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, Avdelning miljö och bygg, 971 85 Luleå eller via e-post: miljobygg@lulea.se