Kungörelse: Ansökan om bygglov för tvättstuga på fastigheten Stadsön 1:828

Luleå kommun har fått in en ansökan om bygglov för nybyggnad av tvättstuga på Stadsön 1:828 med adressen Gladergränd 10, Gammelstad. Tvättstugan uppförs för att betjäna områdets hyresgäster.

Detaljplan NL076 gäller för berörd fastighet. Den sökta åtgärden innebär att byggnaden i sin helhet uppförs på punktprickad mark vilket är en avvikelse från detaljplanen.

Enligt Plan- och bygglagen ska grannar och andra berörda sakägare beredas tillfälle att yttra sig. Sakägarkretsen är i detta fall stor och därför kungörs detta. Om ni vill yttra er i ärendet, uppge hur ni är sakägare och/eller berörd och vilken fastighet som berörs. Grannar och sakägare kommer bara att meddelas genom denna kungörelse.

Nybyggnadskartaöppnas i nytt fönster

Plan, sektion, fasadöppnas i nytt fönster

Synpunkter på ärendet ska vara skriftliga, undertecknade och inlämnade senast 2020-01-09. Skrivelsen ska märkas med aktuell fastighetsbeteckning och skickas till: Luleå kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen Avdelning miljö och bygg, 971 85 Luleå eller via e-post: miljobygg@lulea.se