Kungörelse: Ansökan om tidsbegränsat bygglov. Porsön 1:405

En ansökan om tidsbegränsat bygglov till och med 2029-01-14 för nybyggnad av kontorshus på fastigheten Porsön 1:405 har lämnats in till Luleå kommun.

Detaljplan PL 186 gäller för fastigheten. Planbestämmelserna anger att användningsområdet ska vara utbildning samt vilken mark som inte får bebyggas. Den sökta åtgärden innebär en avvikelse från detaljplanen då ca 137 m2 (ca 5 %) placeras på mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas.

Situationsplanöppnas i nytt fönster
Fasadritningöppnas i nytt fönster

Synpunkter på ärendet ska vara skriftliga, undertecknade och inlämnade senast 2019-11-15. Skrivelsen ska märkas med diarienummer L-2019-958 och skickas till: Luleå kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen Avdelning miljö och bygg, 971 85 Luleå eller via e-post: miljobygg@lulea.se