Kungörelse: Ansökan om bygglov för ackumulatortank på Svartön 18:9

En ansökan om bygglov för nybyggnad av ackumulatortank på fastigheten Svartön 18:9 har lämnats in till Luleå kommun. Ackumulatortankens syfte är att minska de fossila utsläppen i samband med fjärrvärmeproduktionen och fungera som energilager till fjärrvärmenätet i Luleå.

Detaljplan A 383 gäller för fastigheten. Planbestämmelserna anger att användningsområdet ska vara industri, att högsta byggnadshöjd får vara 44 m samt att högsta höjd för byggnadsdel får vara 90 m. Den sökta åtgärden innebär en avvikelse från detaljplanen då byggnadshöjden avses bli 85 m.

Från dessa planbestämmelser kan eventuellt en avvikelse medges om det är förenligt med detaljplanens syfte och samtidigt tillgodoser ett angeläget gemensamt behov, ett allmänt intresse eller om avvikelsen kan räknas som liten.

Situationsplanöppnas i nytt fönster
Plan och sektionöppnas i nytt fönster
Fasaderöppnas i nytt fönster

Synpunkter på ärendet ska vara skriftliga, undertecknade och inlämnade senast 2019-11-06. Skrivelsen ska märkas med diarienummer L-2019-905 och skickas till: Luleå kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen Avdelning miljö och bygg, 971 85 Luleå eller via e-post: miljobygg@lulea.se