Kungörelse: Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Rödkallen 1:1

En ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Rödkallen 1:1 har lämnats in till miljö- och byggnadsnämnden.

Sökt åtgärd ligger inom sammanhållen bebyggelse vilket medför att det krävs bygglov för all ny- och tillbyggnad.

Kartaöppnas i nytt fönster
Ritningöppnas i nytt fönster

Berörda sakägare ges härmed möjlighet att lämna synpunkter på ärendet. Dessa ska vara skriftliga, undertecknade och inlämnade till stadsbyggnadsförvaltningen, avdelning miljö och bygg, senast onsdag 18 september 2019. Skrivelsen ska märkas med diarienummer L-2018-155 och sändas till: Luleå kommun, 971 85 Luleå eller via mail: miljobygg@lulea.se