Luleå Norra hamn

Uppföljning - når vi visionen?

I programmen till Vision Luleå 2050 finns ett antal indikatorer som visar om vi är på väg att uppnå hållbarhet i Luleå. Indikatorerna följs upp regelbundet.

Här kan du se uppföljningen av alla program till Vision Luleå 2050länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster med bedömning av trenden och diagram till indikatorerna.

Rapporter

Sammanfattning av läget 2018

Program A - Alla jämlika: Flera indikatorer visar positiv trend, trots det behövs fortsatt fokusering på förutsättningar för ökad jämlikhet. Ett annat viktigt område är åtgärder som fokuserar på behörighet till gymnasieutbildning samt andel som fullgör gymnasieutbildning. Ungas möjligheter att få inflytande och kunna påverka är ett område som behöver fortsatt fokus.

Program B - Rum för möten: Flera indikatorer visar en otydlig/oförändrad trend. Unga har en mer negativ uppfattning om Luleås utbud och möjligheter, vilket kan bero på ett naturligt ifrågasättande av samhället. Luleåbornas syn på utbudet av fritidsmöjligheter har blivit mer negativ. Luleå har ett stort utbud men trots det är uppfattningen ofta negativ.

Program C - Kuststaden Luleå: Flertalet indikatorer visar en otydlig/oförändrad trend. Programmet är tudelat och det pågår arbete med utvecklingsplaner både för centrum och skärgården. Utvecklingsplanerna kommer att ta upp frågor som kommersiellt utbud, turism, service i skärgården, resor och trafik. Besöks- och turismnäringen visar en positiv trend.

Program D - Plats för mer: De flesta indikatorerna är antingen positiva eller visar en otydlig/oförändrad trend. Antalet invånare har fortsatt att öka. Luleåbornas syn på boende och bebyggelse samt dagligvarubutiker i stadsdelar och samlande byar är förbättringsområden. Infrastrukturen för kommunalt vatten och avlopp begränsar fortfarande möjligheterna att bygga. Bostäder har prioriterats och brister finns nu i områden för verksamheter. Blandningen av upplåtelseformer är jämnare för kommunen som helhet men fortfarande ojämn i några stadsdelar. Målsättningarna om minskad klimatpåverkan visar en positiv trend men är en fortsatt utmaning.

Program E - Ledande nordlig region: De flesta av indikatorerna är antingen positiva eller visar en otydlig/oförändrad trend. Den positiva utvecklingen beror till stor del på en stark konjunktur som visar sig bland annat i företagande och andel i arbete. Fler elever väljer teknik- och naturvetenskapliga programmet. Näringslivets syn på kommunen visar en negativ trend.

Program F - Resor och transporter: Flera indikatorer visar positiv trend, trots det behövs fortsatt fokusering på ett mer hållbart resande. Indikatorerna för programmet är svåra att påverka på kort sikt och är beroende av andra aktörer och omvärlden. Förändrade färdsätt och mer förnyelsebara bränslen är förbättringsområden.

Avgörande faktorer inför 2020

Prioritera insatser som bidrar till:

  • En högre andel når behörighet till och fullföljer gymnasiet
  • Ett fokus på ökad jämlikhet
  • Fler områden för verksamheter
  • Minskade utsläpp växthusgaser
  • Landsbygdens utvecklingsmöjligheter
  • Att tydliggöra naturens och gröna områdens betydelse
  • Att Luleås utbud och möjligheter (boende, fritid, kultur) blir mer kända.