Luleå Norra hamn

Uppföljning - når vi visionen?

I programmen till Vision Luleå 2050 finns ett antal indikatorer som visar om vi är på väg att uppnå hållbarhet i Luleå. Indikatorerna följs upp regelbundet.

Här kan du se uppföljningen av alla program till Vision Luleå 2050länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster med bedömning av trenden och diagram till indikatorerna.

Rapporter

Sammanfattning av rapporten:

Program A - Alla jämlika: Flera indikatorer visar positiv trend, trots det behövs fortsatt fokusering på förutsättningar för ökad jämlikhet. Ett annat viktigt område är åtgärder som fokuserar på behörighet till gymnasieutbildning. Möjligheterna att få inflytande och kunna påverka är ett område som behöver fokus.

Program B - Rum för möten: Flera indikatorer visar en otydlig/oförändrad trend. Unga har en mer negativ uppfattning om Luleås utbud och möjligheter, vilket kan bero på ett naturligt ifrågasättande av samhället. Luleåbornas syn på utbudet av fritidsmöjligheter har blivit mer negativ.

Program C - Kuststaden Luleå: Flertalet indikatorer visar en otydlig/oförändrad trend. Programmet är tudelat och det pågår arbete med utvecklingsplaner både för centrum och skärgården. Utvecklingsplanerna kommer att ta upp frågor som kommersiellt utbud, turism, service i skärgården, resor och trafik. Besöks- och turismnäringen visar en positiv trend.

Program D - Plats för mer: Lika många av indikatorerna visar en otydlig/oförändrad trend som en positiv. Luleåbornas syn på boende och bebyggelse samt dagligvarubutiker i stadsdelar och samlande byar är förbättringsområden. Infrastrukturen för kommunalt vatten och avlopp begränsar fortfarande möjligheterna att bygga på olika ställen. Bostäder har prioriterats men brister finns i utrymme för arbetsplatsområden. Blandningen av upplåtelseformer är fortfarande ojämn i olika stadsdelar. Målsättningarna om minskad klimatpåverkan är svåra att nå.

Program E - Ledande nordlig region: Flera indikatorer visar en otydlig/oförändrad trend. Den positiva utvecklingen beror till stor del på en stark konjunktur som visar sig bland annat i företagande och andel i arbete. Fler elever väljer teknik- och naturvetenskapliga programmet.

Program F - Resor och transporter: Lika många av indikatorerna visar en otydlig/oförändrad trend som en positiv. Indikatorerna för programmet är svåra att påverka på kort sikt och är beroende av andra aktörer och omvärlden. Förändrade färdsätt och mer förnyelsebara bränslen är förbättringsområden.

Avgörande faktorer inför 2019

Prioritera insatser som bidrar till:

  • En högre andel når behörighet till och fullföljer gymnasiet
  • Ett fokus på ökad jämlikhet
  • En bättre bostadssituation
  • Fler områden för arbetsplatser
  • Minskade utsläpp växthusgaser
  • Att Luleåbornas uppfattning om möjligheterna till inflytande och synen på boende och bebyggelse blir mer positiv
  • Landsbygdens utvecklingsmöjligheter
  • Att tydliggöra naturens och gröna områdens betydelse