En illustration för program F - Resor och transporter

Program F - resor och transporter

Övergripande mål: Att resor och transporter inom Luleå i högre grad än idag ska vara miljövänliga, effektiva och säkra.

Vi behöver trafikmiljöer som bidrar till god framkomlighet och tillgänglighet samtidigt som vi löser problem som olyckor, fossila bränslen, buller och dålig luft.

Resor och transporter är indelat i fem områden:

1. Smarta resor och transporter

2. Ett transportsystem för alla

3. Närhet till omvärlden

4. God livsmiljö

5. Framtida infrastruktur

Läs hela program F - Resor och transporteröppnas i nytt fönster

Smarta resor och transporter

För att nå ett hållbart transportsystem måste resor med kollektivtrafik, med cykel och till fots prioriteras. Samhällsplanering och byggande ska bidra till att göra det enklare att välja andra transportsätt än bil.

Det här ska Luleå kommun arbeta för fram till 2020:

 • Aktivt arbeta för att fördubbla antalet resande med kollektivtrafiken istads- och landsbygd.
 • Där många boende har mer än 400 meter till busshållplats inomstadsbygden ska cykelparkering byggas vid hållplatsen.
 • Det kommunala cykelvägnätet ska utökas och förbättras med syftet att skapa bättre möjligheter att välja cykeln.
 • Det kommunala gångnätet ska förbättras i syfte att skapa bättre möjligheter att gå.
 • Lyfta fram behovet av nya cykelvägar längs det statliga vägnätet i kontakter med Trafikverket och Länsstyrelsen.
 • Aktivt arbeta med att öka kunskapen om färdmedelsval samt påverka invånarna att välja mer miljövänliga transportsätt. Inom kommunenska det finnas en resurs med särskilt ansvar för detta.
 • En ny parkeringsstrategi med syftet att minska bilanvändandet ska tas fram. Nya parkeringstal för bil och cykel ska fastställas.

Läs hela strategiområdet Smarta resor och transporteröppnas i nytt fönster

Tillbaka upp

Ett transportsystem för alla

Människor oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning eller ekonomiska förutsättningar ska ha samma möjlighet att nå dit de vill (arbete, skola, affärer, evenemang etc) för ett väl fungerande och inspirerande vardagsliv.

Det här ska Luleå kommun arbeta för fram till 2020:

 • Tillgänglighetsanpassa alla gångpassager och övergångsställen i Luleå centrum.
 • Tillgänglighetsanpassa busshållplatser. Hållplatser med många påstigande prioriteras.
 • Olycksstatistik ska i större utsträckning användas som underlag vidplanering av halkbekämpning. Metoderna för halkbekämpning ska utvecklas. Kommunen ska arbeta med information till medborgareom hur riskerna för halkolyckor kan minskas. Detta ska leda till att antalet singelolyckor bland gående och cyklister minskar.
 • Införa högst 30 km/h på alla lokalgator i bostadsområden. Där många oskyddade trafikanter korsar bilvägar ska passager utformas så attbiltrafikens hastighet blir högst 30 km/h.
 • Utreda och prioritera insatser för att öka säkerheten på skolvägar.

Läs hela strategiområdet Ett transportsystem för allaöppnas i nytt fönster

Tillbaka upp

Närhet till omvärlden

Att vara nära omvärlden är viktigt för Luleå. Snabba och effektiva sätt att kommunicera med övriga Sverige och världen är avgörande för att regionen ska fortsätta växa och utvecklas.

Det här ska Luleå kommun arbeta för fram till 2020:

 • Att en större andel av arbetspendlingen till och från Luleå sker medkollektiva färdmedel.
 • Att ett resecentrum ska vara byggt i centrala Luleå.
 • Att stärka Luleå Hamns position som en av Sveriges största och som Core-hamn genom att farleden fördjupas och hamnområdet utvecklas.Målet är att hantera 20 miljoner ton gods år 2020.
 • I samarbete med berörda aktörer aktivt arbeta för ett beslut om att Norrbotniabanan ska byggas.
 • Verka för att länets europavägar och riksvägar ska ha god framkomlighet och trafiksäkerhet.
 • Verka för bra standard och framkomlighet på befintlig järnväg.
 • Verka för att säkerställa driften av kombiterminalen och att den ska fortsätta vara en central terminal.
 • Stödja arbetet med att bibehålla Luleå Airport som navet för flygtrafik till och från den nordliga regionen.

Läs hela strategiområdet Närhet till omvärldenöppnas i nytt fönster

Tillbaka upp

God livsmiljö

Ett trafiksystem som inte påverkar vår hälsa eller miljön negativt bidrar till att skapa en attraktiv stad.

Det här ska Luleå kommun arbeta för fram till 2020:

 • Bygga bulleravskärmande åtgärder där de genomsnittliga trafikbullernivåernaöverstiger 60 dBA utomhus vid bostadsfasad längs det kommunala vägnätet. Där det är tekniskt omöjligt att bygga avskärmandeåtgärder ska fastighetsägare erbjudas bidrag för åtgärder på fasad, exempelvis på fönster och ventilation, om nivån inomhus överstiger30 dBA i genomsnitt.
 • Ett åtgärdsprogram för bättre luftkvalitet i centrala Luleå ska tas frammed syftet att klara miljökvalitetsnormen för luft.
 • Åtgärder ska leda till att 75 % av busstrafiken inom Luleå drivs med alternativa bränslen.

Läs hela strategiområdet God livsmiljööppnas i nytt fönster

Tillbaka upp

Framtida infrastruktur

Genom att avsätta mark för större infrastruktursatsningar som järnvägar, vägar och broar ges Luleå en chans att växa. Det finns behov av nya vägar, järnvägar och anslutningar mellan tåget och annan kollektivtrafik, bil och cykel inom flera områden.

 • Mark ska reserveras för bilväg längs Norrleden och Söderleden, som fullt utbyggda bildar en ringlinje runt Luleå stadsbygd.
 • Det östliga och västliga reservatet för Norrbotniabanan behålls.
 • Järnvägsreservat för en förbindelse mot Kalix och Haparanda sparas.
 • Mark reserveras för att flygplatsen och fraktflyget ska kunna utvecklas och ha handlingsutrymme.

Läs hela strategiområdet Framtida infrastrukturöppnas i nytt fönster

Tillbaka upp

Uppföljning av arbetet

Läs hur det går med arbetet med Program F - Resor och transporter i programuppföljningenlänk till annan webbplats.