En illustration för program D - Plats för mer

Program D - Plats för mer - Luleå stads- och landsbygd

Övergripande mål: Långsiktigt ge plats för oss människor och vårt samhälle men också ge plats för andra värden som behöver finnas även för sin egen skull. Plats för mer, helt enkelt.

Vi ska ha plats för att kunna mötas och för att kunna leva ett aktivt och socialt liv. Vi ska ha plats för att rymma fler människor och företag. Vi ska ha plats för infrastruktur, både den som syns och den som inte syns. Våra speciella värden av natur- och kulturmiljöer ska ha plats för Luleåbornas skull, men också för sin egen.

Allt detta ska ske så att vi använder våra resurser i energi, luft, mark och vatten optimalt på väg till ett klimatneutralt samhälle med slutna kretslopp. Det ska också ske på ett sätt som stärker samhällets förmåga att klara oförutsedda utmaningar och att kunna anpassa sig till nya förutsättningar. 

Plats för mer – Luleå stads- och landsbygd är indelat i sex områden:

Läs hela program D - Plats för mer - Luleå stads- och landsbygdöppnas i nytt fönster

1. Klara av förändring

Under den här rubriken sammanfattas en mängd förutsättningar för en hållbar utveckling av Luleå.

Det här ska Luleå kommun arbete för fram till 2020:

 • Identifiera och reservera ytor för framtida energistrukturer som vindkraft, solkraft, biogas, vätgas mm. Ytor som i framtiden kommer att behövas för produktion, lagring, tankning och distribution av energi.
 • Fortsätta att bygga ut fjärrvärmenätet och samtidigt effektivisera användningen av värme.
 • I egen verksamhet kraftigt effektivisera användningen av energi i lokaler och till transporter.
 • En energisnål samhällsplanering genom högre täthet, gemensamma lösningar och kortare avstånd.
 • Ge utrymme för snöupplag och öppna lokala system för att ta hand om dag- och regnvatten i stadsbygden.
 • Ge utrymme för insamling, sortering, behandling och deponering av avfall.
 • Utveckla och öka den lokala produktionen av energi.
 • Ge utrymme för egen odling inom stadsbygden.
 • Planera så bebyggelse och infrastruktur förläggs ovanför 100-årsflödet längs älvar och andra vattendrag samt 100-års vattenstånd längs kusten och på öar.
 • Planera så bebyggelse och infrastruktur förläggs ovanför 100-årsflödet längs älvar och andra vattendrag samt 100-års vattenstånd längs kusten och på öar.
 • Lokalisera viktig infrastruktur och betydelsefulla samhällsfunktioner ovanför högsta dimensionerade flöde för älvar och andra vattendrag.
 • Ta fram ett underlag för att hantera klimatförändring, olika risker, skyddsavstånd mm.
 • Göra en ny inventering av värdefulla kulturmiljöer.
 • Prioritera naturvärden som bedöms som mycket höga och ge dem utrymme att utvecklas.
 • Vidta åtgärder så att konsekvenserna först minimeras och sedan kompenseras om områden med höga naturvärden måste användas.
 • Prioritera odlingsbar jord så att den fortfarande kan användas för odling.
 • Vidta åtgärder så att konsekvenserna först minimeras och sedan kompenseras om områden med värdefull odlingsmark måste användas.
 • Prioritera kulturmiljövärden som bedöms som mycket höga och ge dem utrymme att utvecklas.
 • Ge utrymme för och prioritera utveckling av världsarvet Gammelstads kyrkstad samt dess entréer.
 • Vidta åtgärder så att konsekvenserna först minimeras och sedan kompenseras om områden med höga kulturmiljövärden måste användas.
 • Garantera tillgången till dricksvatten långsiktigt genom att skydda nuvarande och framtida vattentäkter.
 • I egen verksamhet föregå som gott exempel i etiska, ekologiska och sociala frågor kring varor och tjänster.

Läs hela strategiområdet Klara av förändringöppnas i nytt fönster

Tillbaka upp

2. Bästa boendet

Luleås stadsdelar och samlande byar ska vara blandade. De ska innehålla bostäder av olika typer och olika storlekar. Ett riktvärde bör vara att den vanligaste bostadstypen har en andel på högst 45 % och endast i särskilda fall upp till 60 %.​

Det här ska Luleå kommun arbete för fram till 2020:

 • Utveckla stadsdelscentrum och Råneå centrum med utgångspunkt från områdets egna kvaliteter och potentialer.
 • En ny parkeringsstrategi med syfte att gynna handeln och kollektivtrafiken ska tas fram.
 • Byggnader i stadsdelscentrum och Råneå centrum ska kunna ha lokaler för olika verksamheter i bottenvåningen och bostäder ovanpå.
 • Komplettera så att flera bostadstyper, servicefunktioner, verksamheter/arbetsplatser och mötesplatser finns i alla stadsdelar och Råneå.
 • Ta hänsyn till behovet av ytor för busshållplats samt parkering för cykel och bil vid planering av bostäder.
 • Ta hänsyn till behovet av ytor för mötesplatser med möjlighet till liv och rörelse, som torg och park, vid planering av bostäder.
 • Alla mötesplatser i stadsdelscentra och på andra allmänna platser ska vara tillgängliga och öppna för alla.
 • Blanda bostäder för äldre eller personer med funktionsnedsättningmed andra bostadstyper. Dessa personer ska ha närhet till ett socialt sammanhang och service som exempelvis livsmedelsbutik, vårdcentral och kollektivtrafik.
 • Arbeta för att trygghetsboenden för äldre byggs i Centrum, Bergviken, Örnäset, Mjölkudden, Bergnäset, Gammelstad och Råneå.
 • Se till att bostäder för personer med särskilt stort behov av vård och omsorg finns inom stadsbygden och Råneå.
 • Se till att bostäder för flyktingar eller personer med behov av skyddat boende finns i det ordinarie bostadsbeståndet.
 • Se till att bostäder för personer som står utanför bostadsmarknaden så långt som möjligt får plats i det ordinarie bostadsbeståndet, och endast i undantagsfall utgörs av särskilda bostäder.
 • I första hand koncentrera nya studentbostäder längs stråket Porsön – Centrum.
 • Ställa tydliga kvalitetskrav för arkitektur, energieffektivitet, materialval, byggteknik och tillgänglighet i stadsdelscentra, stadens infarter/entréer, värdefulla bya- och kulturmiljöer samt nya större bostadsgrupper. Kvalitetskraven ska tas fram i samverkan med bostadsaktörer/exploatörer.
 • Driva krav på kvalitet vid planering och byggande genom olika samarbetsformer och avtal, exempelvis samverkansavtal och exploateringsavtal.
 • Avsätta resurser för drift och skötsel av byggnader och gemensamma platser som kommunen är ansvarig för.
 • Koncentrera större kommunala investeringar på landsbygden till Råneå, Antnäs, Persön, Bensbyn, Björsbyn, Sunderbyn, Kallax,Hertsölandet och Rutvik.
 • Planera för nya bostäder på övriga landsbygden så att vatten- och avloppsförsörjningen ska kunna ske med enskilda anläggningar.
 • Identifiera platser för landsbygdsutveckling i strandnära lägen för fritids- och permanentboende.
 • Arbeta aktivt för att detaljplanelagda områden för bostäder ska byggas inom rimlig tid.
 • Ge förutsättningar för fler bostäder inom prioriterade förtätningszoner (se illustration sid 32 i programpresentationen).
 • Prioritera bostadsprojekt som följer ordningen i utrednings-, detaljplane- och genomförandeprocesserna (se illustration sidan 32 i programpresentationen).

Läs hela strategiområdet Bästa boendetöppnas i nytt fönster

Tillbaka upp

3. Mer stad på samma yta

En tätare stadsbygd ökar närheten mellan olika platser och ökar närvaron
av människor i stadsdelarna.

Det här ska Luleå kommun arbete för fram till 2020:


 • Planera nya bostäder på gångavstånd (högst 400 m) till kvaliteter som grönstruktur, vatten och mötesplatser.
 • Planera bebyggelse så att förutsättningarna för kollektivtrafik, gång och cykelförbindelser samt möjlighet till fjärrvärmeförsörjning är mycket goda.
 • Planera ny bebyggelse så att en god samhällsekonomi kan uppnås för kommunala investeringar.
 • Bedöma samt anpassa eller kompensera samhällsekonomiska, sociala och ekologiska konsekvenser vid planering av ny bebyggelse.
 • Ge utrymme till platser för återvinning, avfallshantering, snöupplag och infrastruktur för värme vid förtätning i stadsdelarna eller planering av ny bostadsbebyggelse inom stadsbygden.
 • Att undvika bygga bostäder där buller är ett hälsoproblem. Om byggande ändå sker i bullerutsatta miljöer ska kompensationsåtgärderutföras.

Läs hela strategiområdet Mer stad på samma ytaöppnas i nytt fönster

Tillbaka upp

4. Förbättrade samband

För att uppnå en bra fysisk utveckling behöver olika geografiska områden kopplas samman på ett bättre sätt, både inom Luleå och mellan Luleå och omvärlden. Inom stadsbygden kan förbättrade samband motverka segregation och öka attraktionen för en stadsdel.

Det här ska Luleå kommun arbete för fram till 2020:

 • Ge utrymme för ett pärlband på räls; Med en östlig infart för kustjärnvägen knyts flera viktiga lokala och regionala målpunkter ihop – södra byanoden Antnäs, flygplatsen, Centrum, universitetet samt sjukhuset.
 • Långsiktigt ge utrymme för vatten- och avloppssystemet; Systemet ska få utrymme så att bebyggelseutveckling i prioriterade zoner garanteras.
 • Läk ihop sociala stråk och naturstråk inom stadsbygden; Sammanhållna stråk behövs för människors möjlighet att vistas och röra sig utomhus och för att ge utrymme för biologisk mångfald. Läs mer omvilka stråk som behöver kompletteras i kapitlet ”Liv mellan husen”.
 • Öka närheten mellan Kronan och Luleå centrum; Med en gen förbindelse över Skurholmsfjärden ökar Kronans attraktionskraft och ger underlag för fler bostäder och mer varierad bebyggelse.
 • Knyta Hällbacken till stadsbygden; Hällbacken ligger i norra utkanten av stadsbygden. Med en förbindelse till Björkskatan ökar närheten till ett befintligt stadsdelscentrum och därmed till service som butik och skola. Detta kan i sin tur på sikt öka attraktionen för annan typ avbebyggelse än villor på Hällbacken.
 • Minska det upplevda avståndet mellan Luleå Tekniska Universitet & Luleå centrum; Detta kan ske genom att bygga bostäder i stråketmellan dessa stadsdelar, förbättra gång- och cykelmöjligheterna samt omvandla industriområdet Ytterviken.
 • Bind samman Hertsön med de norra stadsdelarna; Med en gen förbindelsevia Kronan ökar närheten och därmed också möjligheten att ta del av ett större utbud av service och arbetsplatser.
 • Ge förutsättningar för hållbara resor på landsbygden; Vilka länkar som behöver kompletteras kan du läsa om i program F - ”Resor och transporter”.
 • Arbeta för tillgång till digital kommunikation i hela kommunen; Hela Luleå stads- och landsbygd ska ha tillgång till snabb och stabil telefoni och bredband.
 • Säkra utrymmet för kustjärnväg (Botniska korridoren); Ett reservat för kustjärnväg genom kommunen från gränsen med Piteå till gränsen med Kalix ska säkras med både östlig (prioriterad) och västlig dragning genom stadsbygden.

Läs hela strategiområdet Förbättrade sambandöppnas i nytt fönster

Tillbaka upp

5. Rätt plats för arbete

En förutsättning för en stabil och hållbar ekonomisk tillväxt i Luleå är att vi har en bra blandning av företag inom olika branscher. Den fysiska planeringen ska ge utrymme till en mångfald av olika platser som passar alla typer av näringar och verksamheter.

Det här ska Luleå kommun arbete för fram till 2020:

 • Ge förutsättningar för fler arbetsplatser inom prioriterade förtätningszoner. (illust s 45 program D).
 • Ge utrymme för verksamheter där bostäder, service och mötesplatser finns, främst i nya bebyggelseområden, i anslutning till stadsdelscentrum samt i Råneå, Antnäs och Persön.
 • Agera för att omvandla befintliga områden med störande och riskfylld verksamhet i Skutviken, Ytterviken och Svartöberget till mer blandade och integrerade delar av stadsbygden.
 • Ta hänsyn till behovet av ytor för busshållplats samt parkering för cykel och bil vid planering av arbetsplatser och handelsetableringar.
 • Ge förutsättningar för fler störande verksamheter inom prioriteradeförtätningszoner (illust s 47 program D).
 • Ställa krav på gestaltning och utformning av byggnader och verksamhetsområdensom syns från vägar och järnvägar som fungerar som infarter eller entréer till Luleå. Läs mer i bilagan ”Så här ska vi utvecklavåra stadsdelar, byar och vattenområden”.
 • Ta fram ett underlag för att beräkna och visa säkerhetsavstånd från riskfyllda verksamheter.
 • Identifiera platser för landsbygdsutveckling i strandnära lägen för anläggningar för det rörliga friluftslivet och besöksnäringen.
 • Ta tillvara och ge möjlighet till vidareutveckling av platser som redananvänds för det rörliga friluftslivet och besöksnäringen, t ex Rörbäck, Brändön och Klubbviken.
 • Underlätta för hästhållning nära stadsbygden, i Björsbyn, Bensbyn, Gäddvik och Sunderbyn.
 • Ge utrymme för dagligvarubutik, främst i stadsdelscentra, Råneå, Antnäs och Persön.
 • I huvudsak koncentrera sällanköpshandel till Luleå centrum och det yttre handelsstråket Notviksstan och Storheden (delen norr om Karlsviksvägen och söder om Besiktningsv ägen). Även Jernstan ingår i handelsstråket men behöver invänta beslut om Norrbotniabanans dragning.
 • I viss utsträckning erbjuda verksamheter som idag finns etablerade på Storheden, delen norr om Karlsviksvägen, annan plats för att möjliggöra handelns utveckling. Denna utveckling bör ske etappvis utåt frånStorhedsvägen.
 • Planera för att butiker i det yttre handelsstråket ska ha en egen och väl definierad entré för kunderna samt ytor för parkering av cykel och bil. Närhet till kollektivtrafik ska prioriteras.

Läs hela strategiområdet Rätt plats för arbeteöppnas i nytt fönster

Tillbaka upp

6. Liv mellan husen

Närheten till älvarna, havet, fjärdarna och skogarna är styrkor vi ska stärka ännu mer. Detsamma gäller tillgången till goda platser för lek, rörelse, mötesplatser, torg och parker, liksom de unika kvaliteterna längs stråk i skog, längs stränder, på isar och i vatten.

Det här ska Luleå kommun arbete för fram till 2020:

 • Utveckla, bevara och förstärka gröna kilar liksom viktiga ekologiska och sociala stråk och platser (karta s 55 program D).
 • Agera för att långsiktigt skydda värdefulla naturområden i hela kommunen.
 • Spara och ge formellt skydd till särskilt viktiga stadsbygdsnära natur- och rekreationsområden (karta s 55 program D).
 • Prioritera och utveckla platser, sammanhängande stråk, slingor förpromenad, vandringar och motion i stadsbygden och i samlande och stadsnära byar.
 • Ta hänsyn till behovet av ytor för idrotts- och kulturanläggningar vid planering av områden för bostäder.
 • Göra grönstruktur som har kvaliteter för människor nåbar genom att undvika eller kompensera barriärer.
 • Utgå från variation vid anläggning och skötsel av grönområden för att gynna växt- och djurlivet och skapa omväxlande och trivsamma miljöer för människor.
 • Se till att innerfjärdarnas karaktär som öppna vattenspeglar inom stadsbygden bevaras med hänsyn till natur- och upplevelsevärden

Läs hela strategiområdet Liv mellan husenöppnas i nytt fönster

Tillbaka upp

Uppföljning av arbetet

Läs hur det går med arbetet med Program D - Plats för mer i programuppföljningenlänk till annan webbplats.