En illustration till Kuststaden Luleå

Program C - Kuststaden Luleå

Övergripande mål: Att öka attraktionskraften för Kuststaden Luleå.

Centrum ska vara vår viktigaste plats med en blandning av handel, kultur, bostäder, arbetsplatser och mötesplatser. Universitet, studenter och unga ska vara mer närvarande i staden. Kopplingen mellan centrum och skärgården ska förmedla nytänkande och positiv utveckling.

Skärgården ska vara en attraktiv och välbesökt destination, med besöksmål och anläggningar som utvecklas. Centrum ska vara tät och rik på pulserande stadsliv, möten, aktiviteter och evenemang som gynnar besöksnäring och handel.

Innehållet visar hur centrum och skärgård ska utvecklas och samspela för en tydligare skärgårdsidentitet. Programmet är också en fördjupning av vad de övriga programmen innebär för centrum och skärgården.

Kuststaden Luleå är indelat i tre områden:

1. Livet vid vattnet
Läget vid vattnet är en av Luleås viktigaste tillgångar.

2. Mer stad på samma yta
Ett tätare centrum.

3. Levande stadsliv
Luleå centrum ska vara attraktiv för boende och besökare.

Läs hela program C - Kuststaden Luleåöppnas i nytt fönster

1. Livet vid vattnet

Luleås läge vid vattnet, älven, havet och alla fjärdarna är en av våra viktigaste tillgångar för både rekreation och besöksnäring. Dessa attraktiva miljöer vill Luleå kommun utveckla ännu mer både för Luleåborna och för besökare i staden.

Det här ska Luleå kommun arbeta för fram till 2020:

 • Profilera och marknadsföra Luleå utifrån framtagen varumärkesstrategi.
 • Etablera ett Visitor centre Luleå skärgård på Södra hamnplan.
 • Stärka skärgårdsidentiteten i staden utifrån bland annat arkitektur, skyltning, konst, skolans utbildningar och kuststadens historia.
 • Ta fram plan(er) för grön-, blå- och vitstrukturer för centrum för att säkra att fler ska kunna se och njuta av vattnet och förbättra utomhusvistelse kopplat till vatten, is och snö.
 • Verka för fler verksamheter kopplade till rekreation och friluftsliv i vattennära lägen, till exempel genom att utveckla och förstärka isbanan.
 • Utveckla arbetet med säkerhet och trygghet i att vistas i och på vatten/is.
 • Planera så att bebyggelse och infrastruktur förläggs ovanför 100-årsflödet längs älvar och andra vattendrag samt 100-års vattenståndlängs kusten och öar.
 • Tidig dialog med länsstyrelsen och andra aktörer vid utveckling av områden som har gemensamma eller konkurrerande intressen, tillexempel riksintressen och utvecklingsambitioner.
 • Utveckla struktur och arbetsformer för att stimulera skärgårdsutveckling, gärna i samverkan med andra i t ex Bottenvikens skärgård.
 • Ta fram ett underlag för att hantera klimatförändring, olika risker, skyddsavstånd mm.
 • Utveckla skärgårdstrafiken utifrån bland annat prioriterade öar/besöksmål, inriktning för kollektivtrafik samt avvägningar mellanhelårsperspektiv och turistsäsonger.
 • Utveckla kommunikationsmöjligheter vintertid för privatpersoner och grupper (till exempel via isvägar, skoterleder etc.) i samverkan med andra.
 • Utreda en skoterled från norra till södra skärgården.
 • Förbättra information, skyltar och hemsida etcetera för att förbättra tillgängligheten till skärgården, även för icke svensktalande.
 • Aktivt stödja och i möjligaste mån underlätta för aktörer som vill anlägga eller utveckla småbåtshamnar.
 • Verka för fler småbåtsplatser i centrumlägen.
 • Förbättra möjligheterna att gå, cykla och åka kollektivt till prioriterade angöringar för skärgårdstrafik och småbåtshamnar.
 • Prioritera vilka angöringar/hamnar och farleder som ska underhållas och utvecklas.
 • Arbeta för 100 % mobiltäckning och utbyggt bredband i skärgården.
 • Verka för bebyggelseutveckling på framför allt Hindersön, östra sidan av Sandön, Junkön, Långön, Storbrändön och Kallaxön samt i Kallax.
 • Översyn av detaljplaner och områdesbestämmelser ska ske för bland annat Hindersön, Junkön och Kallaxön.
 • Stimulera landsbygds- och skärgårdsutveckling kopplat till de samlande och stadsnära byarna. Följande hamnar ska i första hand prioriteras: Antnäs (Alhamn och Mörön), Kallax (Kallax), Persön (Brändön och Sundom) samt Råneå (Kängsön, Jämtön och Rörbäck).
 • Identifiera LIS-områden i skärgården.
 • Tydliggöra servicenivåer för prioriterade öar, till exempel skärgårdstrafik, sophantering, räddningstjänst, teknisk försörjning och annan kommunal service.
 • För att rädda värdefulla natur- och kulturmiljöer ska natur- och kulturreservat bildas i skärgården.
 • Tydliggöra vilka områden som ska bevaras respektive utvecklas för bebyggelse och besöksnäring i bland annat vattennära lägen.
 • Förvalta värdefulla natur- och kulturområden i skärgården.
 • Utveckla besöksnäringen genom strategisk marknadsföring av Luleå och förädling av turistiska produkter.
 • Verka för att en större besöksanläggning(minst 100 gästbäddar) kan etablera sig på en plats med fast landförbindelse.
 • Utreda Sandön som ett attraktivt område för permanent- och fritidsboende med mycket goda möjligheter till rekreation. Utredningen skasärskilt beakta fast förbindelse och områden för ny bebyggelse samt kompletterande anläggning för besöksnäringen.
 • Utreda Hindersön som ett attraktivt område för besökare och boende. Utredningen ska särskilt beakta områden för ny bebyggelse och fler permanent- och fritidsboende.
 • Utreda Junkön som ett attraktivt område för besökare och boende. Utredningen ska särskilt beakta mindre anläggningar för besöksnäringen.
 • Bygga fler kommunala uthyrningsstugor i skärgården.
 • Utveckla naturnära besöksmål som bland annat Småskär, Kluntarna, Brändöskär och Fjuksön.
 • Utveckla besöksmål för mindre sällskap som bland annat Gråsjälören, Sandgrönnorna/Skvalpen, gruvan på Kallaxön och Antnäs-Börstskär.
 • Utveckla Rödkallen som besöksmål.

Läs hela strategiområdet Livet vid vattnetöppnas i nytt fönster

Tillbaka upp

2. Mer stad på samma yta

Luleå vill fortsätta att växa och samtidigt bland annat minska transportbehoven. Ett led i den riktningen är att bygga ett tätare centrum.

Det här ska Luleå kommun arbeta för fram till 2020:

 • Upprätta en arkitekturstrategi som innehåller förhållningssätt för den bebyggda miljön i centrum.
 • Bevara värdefulla byggnader och kulturmiljöer i centrum.
 • Göra en ny inventering av värdefulla kulturmiljöer.
 • Stimulera och uppmuntra förtätning i centrum genom proaktivt arbete och tidiga samtal.
 • Konkretisera föreslagna exploateringsområden i samverkan med andra aktörer.
 • Arbeta för att studentbostäder byggs i centrum.
 • Uppmuntra fastighetsägare att ta hänsyn till tillgänglighet, minskad energianvändning och hållbarhet i byggandet av staden.
 • Minska det upplevda avståndet mellan Luleå tekniska universitet och Luleå centrum genom att till exempel bygga bostäder längs stråket, förbättra gång- och cykelmöjligheterna samt omvandla industriområdena Skutviken och Ytterviken.
 • En ny parkeringsstrategi med syfte att gynna handeln och kollektivtrafiken ska tas fram. Nya parkeringstal för bil och cykel ska fastställas.
 • Effektivisera parkering i centrum exempelvis införa ett digitalt parkeringsledningssystem.
 • Vidta åtgärder för att få ner bullernivåer och luftföroreningar på en låg nivå genom förändringar av trafikflöden, hastigheter och utformning av gatunätet.
 • Hänvisa störande och miljöfarliga verksamheter att etablera sig utanför centrum för att minska buller, luftföroreningar och transporter avfarligt gods.
 • Satsa på att skapa tysta områden i parker genom bullerdämpande åtgärder.
 • Utforma grönytor och hårdgjorda ytor i parker, gator och torg så att de kan fungera som dagvattenmagasin.

Läs hela strategiområdet Mer stad på samma ytaöppnas i nytt fönster

Tillbaka upp

3. Levande stadsliv

Det är viktigt att Luleå centrum är attraktivt att besöka och vistas i för Luleåbor, besökare och turister. Det ger förutsättningar för utveckling och tillväxt. Stadens offentliga rum är ett uttryck för en demokrati där alla kan göra sig hörda men också lyssna på andra. Det erbjuder möjligheter till kontakt, möten och samtal mellan olika grupper av människor.

Det här ska Luleå kommun arbeta för fram till 2020:

 • Aktivt arbeta tillsammans med fastighetsägarna i centrum så att besöksintensiva verksamheter prioriteras i bottenplan och mot gatanför att uppnå en blandad stad.
 • Samverka med olika aktörer för att stärka och utveckla handel, restaurang- och caféliv samt annat näringsliv i prioriterade stråk i centrum, det vill säga arbeta för att bredda Luleå centrum till fler affärsstråk än Storgatan.
 • Stödja minst fem årligt återkommande större evenemang i centrum, särskilt kopplade till Luleås platsspecifika kvaliteter.
 • Samverka med olika aktörer för att förstärka arrangemang och evenemang genom till exempel ökade öppettider och teman.
 • Tydligare profilering mellan centrum och de yttre handelsområdena.
 • Utveckla och förstärk ett evenemangsstråk från centrum/Gültzauudden till Skutviken.
 • Stärka upplevelsevärdet i centrum genom exempelvis; olika karaktär på parkerna, tillfälliga och permanenta konstverk och andra kreativauttryck.
 • Förstärka och utveckla mötesplatser och kreativa arenor i centrum, exempelvis Kulturens hus och Luleå Energi Arena, genom blandannat inbjudande miljöer, information och öppettider.
 • Förstärka och utveckla mötesplatser och kreativa arenor i centrum, exempelvis Kulturens hus och Luleå Energi Arena, genom blandannat inbjudande miljöer, information och öppettider.
 • Konkretisera satsningar för utveckling av det offentliga rummet i plan(er) för grön-, blå- och vitstrukturer.
 • Förenkla för aktiviteter och verksamheter i det offentliga rummet till exempel genom upplåtelse av offentlig plats och tillstånd.
 • Samverka med andra aktörer för att stärka upplevelsen av trygghet och säkerhet i centrum.
 • Utveckla Luleås vinterkvaliteter i centrum, till exempel isbana, snödjur, kontraster ljus/mörker och vinterpark.
 • Utveckla välkomnande entréer till Luleå längs E4:an samt till centrum via Bergnäsbron och Bodenvägen.
 • Konkretisera satsningar för utveckling av grönstrukturen och våra platsspecifika kvaliteter i plan(er) för grön-, blå- och vitstrukturer.
 • Tillämpa grönytefaktor i planering för att säkra medborgarnas tillgång till grönstruktur i tillräcklig omfattning och kvalitet.
 • Revidera den långsiktiga trädvårdsplanen för successiva förändringar av vegetationsstrukturen i centrum.
 • Tillföra odlingsmöjligheter i centrum.
 • Säkra och utveckla promenadstråk för att ge allmänheten tillgång till stränder och isar.
 • Utveckla Stadsparken, Hermelinsparken, Gültzauudden och Varvet för bättre funktion och levande stadsliv.
 • Göra en trafikutredning för centrum för bl a bättre funktion, god livsmiljö och minskade barriäreffekter.
 • Utveckla Köpmantorget, Nytorget och Södra Hamnplan för bättre funktion och levande stadsliv.
 • Utveckla Trekanten/Norra hamn-området exempelvis med ett torg eller en kombination av park och torg samt som en evenemangsplats kopplad till evenemangsstråket.
 • Utveckla mötesplatsen i det centrala läget intill korsningen mellan Storgatan och Smedjegatan.
 • Utforma minst två gator i rutnätsstrukturen konsekvent så att stadsbild och trafik samverkar för att skapa ett rikt och attraktivt stadsliv.Gator trädplanteras och gamla trädalléer förnyas.
 • Göra enkelriktade gator till dubbelriktade efter lämplighet.
 • Förbättra gång- och cykelstråket mellan centrum och Porsön. Stråket ska binda ihop evenemangsplatser och lokaler samt framtida bostäder och verksamheter.
 • Ett väl utbyggt cykelnät inte bara till centrum utan också i centrum.
 • Prioritera vilka gång- och cykelstråk samt cykelparkeringar som ska åtgärdas under perioden.
 • Utveckla kollektivtrafiken i centrum innefattande förbättrade resmöjligheter till, från och inom centrum.
 • Bygg ett resecentrum i centrum.
 • Bygga om Smedjegatan från Kulturens Hus-rondellen till Hamnleden för att bli en viktig nordsydlig förbindelse. Smedjegatans omstigning för kollektivtrafiken förlängs och kompletteras med omstigning mellan länstrafik, skärgårdstrafik och lokaltrafik.
 • Komplettera med busshållplatser i anslutning till Södra hamnplan för att möjliggöra byten mellan båt och buss.

Läs hela strategiområdet Levande stadslivöppnas i nytt fönster

Tillbaka upp

Uppföljning av arbetet

Läs hur det går med arbetet med Program C - kuststaden Luleå i programuppföljningenlänk till annan webbplats.