Illustration för program Rum för möten

Program B - Rum för möten

Övergripande mål: Alla ska ha möjlighet till ett meningsfullt och socialt aktivt liv.

Så här står det i Vision Luleå 2050: "Luleå erbjuder evenemang, aktiviteter och upplevelser under alla fyra årstider. Det finns många olika platser, arenor och nätverk som inbjuder till möten för intellektuell utveckling, fysisk aktivitet och sinnesavkoppling. Vi kan själva välja mellan utmaning och lugn."

Rum för möten är indelat i fyra områden:

1. Fler tillsammans
Gemenskap och sociala relationer

2. Vilja uppleva
Upplevelser och evenemang

3. Mer rörelse och rekreation
Både rörelse och lugn och ro

4. Bredd och spets
Bredd och spets är varandras förutsättningar

Läs hela program B - Rum för mötenöppnas i nytt fönster

1. Fler tillsammans

Gemenskap och sociala relationer har stor betydelse för hälsa och livskvalitet för de allra flesta. Människor som är aktiva lever längre. De som har ett fungerande socialt liv är piggare, friskare och gladare.

Det här ska Luleå kommun arbeta för fram till 2020:

 • Sammanställa information om samlingslokaler och mötesplatser i kommunen som visar var de är och vad man kan använda lokalen eller platsen till.
 • Minst en samlingslokal ska vara tillgänglig för medborgarna i varje stadsdel och i prioriterade byar (prioriterad by, se karta på sidan 17 i Programbeskrivningen).
 • Ta fram lokala utvecklingsplaner för stadsdelar och samlande byar (se karta på sida 28 i Programbeskrivningen) där kommunens alla verksamheter deltar. Tydliggöra ansvar och struktur för arbetet med dessa planer.
 • Förbättra möjligheterna att gå, cykla eller åka kollektivt till prioriterade mötesplatser.
 • Utveckla digitala mötesplatser t ex sociala medier, hemsida mm.
 • Utveckla möjligheterna att fritt, oavsett ekonomiska förutsättningar, kunna använda internet och digitala mötesplatser i kommunala lokaler.
 • Utveckla fysiska mötesplatser i stads- och landskapsrum.
 • Biblioteken ska särskilt prioriteras som öppna mötesplatser.
 • Skapa mångkulturella mötesplatser.
 • Sprida kunskap om begreppet det civila samhället och ta fram en övergripande plan för kommunens samarbete med det civila samhället.
 • Samverka med regionala aktörer för att profilera och stärka regionens utbud när det gäller bredd och spets inom kultur och idrott, evenemang/arrangemang, rörelse och rekreation mm.
 • ”En dörr in” för att underlätta för föreningar, organisationer och andra aktörer, innefattande bland annat ekonomiskt stöd, närområdessamverkan och information.
 • Ta fram en strategi för kommunens ekonomiska stöd till föreningar, organisationer och andra aktörer med syfte att styra kommunens resurser till prioriterade grupper och insatser.
 • Utveckla former och göra insatser för att möta behoven hos prioriterade grupper utifrån välfärdsredovisningen.
 • En effektivare användning av kommunens anläggningar och lokaler.
 • Initiera samordningsvinster i regionen gällande utveckling, anläggningar och utrustning mm.

Läs hela strategiområdet Fler tillsammansöppnas i nytt fönster

Tillbaka upp

2. Vilja uppleva

Upplevelser och evenemang skapar engagemang och inbjuder människor till möten och gemenskap. Luleå kommun ska stärka Luleås kvaliteter som återkommande besöksmål och plats för många evenemang för boende och besökare genom att samarbeta med besöksnäring och arrangörer och entreprenörer.

Det här ska Luleå kommun arbeta för fram till 2020:

 • Prioritera och utveckla besöksmålen och stråket från Världsarvet Gammelstads kyrkstad via friluftsmuseet Hägnan genom Gammelstadsvikens naturreservat till Luleå tekniska universitet och Teknikens Hus (se karta sida 22 i Programbeskrivningen).
 • Synliggöra och utveckla natur- och rekreationsreservat som finns i stadsbygden eller i anslutning till stadsbygden. T ex Ormberget/Hertsölandet, Kallaxheden och Gammelstadsviken (se karta sida 22 i Programbeskrivningen). I Program D finns förslag på nya stadsnära naturreservat.
 • Ett bredare utbud av små och stora ”upplevelseattraktioner” som attraherar barnfamiljer och andra grupper med barnasinne.
 • Komplettera och utveckla stråken längs Storgatan och Smedjegatan för att stärka upplevelsevärdet genom t ex; olika karaktär på parkerna, tillfälliga och permanenta konstverk och andra kreativa uttryck.
 • Ta fram en utvecklingsplan för Råneå Älvdal och genomföra prioriterade insatser utifrån planen.
 • Utveckla Trekanten, Stadsparken, Hermelinsparken, Gültzauudden, Floras Kulle och Södra hamnplan för bättre funktion och levande stadsliv (se karta sida 23 i Programbeskrivningen).
 • Utveckla konceptet för Luleå som konferens- och kongresstad.
 • Etablera ett Visitor centre för Luleå skärgård på Södra hamnplan.
 • Utveckla och stödja ett kulturliv och upplevelser som speglar mångkulturen och mångfalden i Luleå. Olika exempel på detta är Luleå Pride och det romska nationaldagsfirandet.
 • Utveckla Luleås värdskap genom tydliga platser för information: Luleå turistbyrå, Visitor Centre Gammelstad, Visitor Centre Södrahamnplan, Luleå Airport, Storheden och Luleå resecentrum.
 • ”En dörr in” för att stärka besöksnäringen, innefattande rådgivning, tillstånd och information.
 • Samordna kommunala verksamheter som arbetar med evenemang, besöksnäring, kongresser, mässor mm.
 • Utveckla och förbättra förutsättningarna för ovanstående prioriterade platser och besöksmål när det gäller kännedom (för både boendeoch besökare) och tillgänglighet (öppettider, kommunikation, ekonomi, fysisk tillgänglighet, språk mm).
 • Tillsammans med föreningar, organisationer och andra aktörer arbeta för att större evenemang och tävlingar genomförs i kommunen.
 • Utveckla struktur och arbetsformer för att bättre skapa förutsättningar för stora och små arrangemang.
 • Ta fram en arrangemangs- och evenemangsstrategi som ska förenkla för arrangörer att förlägga och utveckla evenemang i Luleå: Beskriva arenor, servicenivå, stöd, priser och andra förutsättningar som säkerhetsorganisation och brandskydd etc. Arbeta för en användarvänlig och samordnad evenemangskalenderför Luleå. Utveckling av befintliga fysiska platser/arenor. Tydliggöra regelverk och utveckla kunskapsstöd vid tillståndsansökningar.
 • Utveckla ett evenemangs- och upplevelsestråk från centrum till Skutviken (se karta sidan 25 i Programbeskrivningen).
 • Platser för stora utomhusevenemang.
 • Stärka förutsättningarna för arrangemang/evenemang och upplevelser i samlande byar (Antnäs, Persön och Råneå), (samlande byar, se karta på sida 28 i Programbeskrivningen).

Läs hela strategiområdet Vilja upplevaöppnas i nytt fönster

Tillbaka upp

3. Mer rörelse och rekreation

För att må bra i kropp och själ behöver vi röra på oss, men vi behöver också lugn och ro. Vi ska ta tillvara på våra unika förutsättningar och stärka möjligheterna till ett rikt friluftsliv för boende och besökare. Vi ska utveckla kommunens lek- och rörelsemiljöer så att alla åldrar och grupper kan hitta en kreativ och stimulerande plats.

Det här ska Luleå kommun arbeta för fram till 2020:

 • Identifiera viktiga frilufts- och rekreationsområden på landsbygd och i stadsbygd utifrån bland annat kultur- och naturvärden samt ta fram områdesrekommendationer för de områden som ska prioriteras.
 • Prioritera och utveckla områden för friluftsliv och naturupplevelser i närhet av förskolor, skolor och boenden för äldre och funktionsnedsatta.
 • Samverka med föreningar, organisationer och andra aktörer för att främja ett brett utbud av friluftsaktiviter, till exempel leder, kartor,motionsspår och ridstigar.
 • Samordna kommunens ansvar för att förvalta, utveckla och förstärka platser/ytor för spontana aktiviter.
 • Stärka möjligheter till fysisk aktivitet och utevistelse särskilt för verksamheter inom stöd och omsorg.
 • God simkunnighet, kunskap om hantering av nödsituationer vid vatten och på is samt kunskaper om friluftsliv och allemansrätt.
 • Utveckla prioriterade parker och gatumiljöer till goda mötesplatser och främja folkliv.
 • Verka för att fler är fysiskt aktiva.
 • Prioritera och utveckla platser, sammanhängande stråk, slingor för promenad, vandringar och motion i centrum, stadsbygden och i samlande och stadsnära byar (se kartan på sidan 28 i Programbeskrivningen)
 • Förstärka och utveckla vattennära stråk både i lands- och stadsbygd.
 • Ta fram en aktivitetsguide som inspirerar till spontana aktiviteter. En guide som beskriver platser/arenor (bollplaner, badplatser, lekplatser mm) och andra förutsättningar.
 • Tillvarata våra platsspecifika kvaliteter i grön-, blå- och vit-strukturplan(er) för att utveckla rörelse, vistelse och rekreation under hela året som innefattar till exempel utveckling av isbanor, sommar- och vinterparker, ljus och mörker.
 • Öka tillgången till goda lekmiljöer i stadsdelar och samlande byar.
 • Utreda möjligheterna till badplats på Hertsön.

Läs hela strategiområdet Mer rörelse och rekreation

Tillbaka upp

4. Bredd och spets

Luleå ska ha en bredd i utbudet av kultur och idrott. Genom en bra bredd uppmuntras utvecklingen av en god spetsverksamhet och genom spets/elit stimuleras breddverksamhet. De är varandras förutsättningar.

Det här ska Luleå kommun arbeta för fram till 2020:

 • Stimulera lust till kulturutveckling genom att t ex utveckla arbetet med prova på-aktiviteter.
 • Samverka med föreningar, organisationer och andra aktörer inom tillexempel näringslivet för att främja ett brett utbud av kulturverksamheter.
 • Stärka utbudet av kulturaktiviteter för barn och unga genom kostnadsfria och subventionerade föreställningar.
 • Satsa på konstnärliga uttryck i det offentliga rummet som lockar till rörelse och lek.
 • Ungdomars kulturyttringar ska ha en naturlig plats i stadens offentliga rum.
 • Stärka nya kulturaktörer/kreativa näringar och gränsöverskridande kulturyttringar.
 • En institution för dans och en komplementbiograf.
 • Stärka allmänhetens möjligheter till att se, uppleva och utöva dans.
 • Satsa på biblioteken som en inspirerande plats för möten och lustfyllt lärande.
 • Skapa möjligheter till odling i stadsbygden.
 • Eftersträva att tillgodose de behov som spetskultur har på platser och anläggningar.
 • Samverka med föreningar, organisationer och andra aktörer för att främja ett brett utbud av idrotter.
 • Fler ska ha tillgång till ytor som inspirerar till spontanidrott.
 • Utveckla prova på-aktiviteter tillsammans med föreningar, organisationer och andra aktörer.
 • Uppmuntra till daglig fysisk aktivitet i förskola och skola.
 • Verka för att föreningslivet erbjuder barn och unga möjligheter att idrotta utifrån sina förutsättningar (idrottsovana, blandade åldrar, flera intressen, olika talanger mm).
 • Arbeta för att få fler nationellt godkända idrottsutbildningar.
 • Kartlägga de behov som (elit)idrotten har på anläggningar under kommande år.
 • Införliva Luleå som idrottsstad i arbetet med platsmarknadsföringen.
 • Stimulera idrottsföreningar att i samverkan med andra få fler större idrottsevenemang till Luleåregionen.

Läs hela strategiområdet Bredd och spetsöppnas i nytt fönster

Tillbaka upp

Uppföljning av arbetet

Läs hur det går med arbetet med Program B - rum för möten i programuppföljningenlänk till annan webbplats.