Illustration för programmet Alla jämlika

Program A - Alla jämlika

Övergripande mål: Luleåborna är jämställda, har jämlika förutsättningar för hälsa och välfärd och är delaktiga i samhällsutvecklingen.

Program Alla jämlika ska leda till att de sociala förutsättningarna och hälsoläget förbättras för alla och att skillnader i hälsa minskar mellan olika grupper inom Luleå och i jämförelse med länet och riket. Att verka tillsammans är ledord för arbete enligt programmet Alla jämlika. Det omfattar kommunens nämnder och styrelser. Men det innebär även ett arbete med att bjuda in fler, exempelvis det civila samhället (ideella föreningar mm), andra myndigheter och det privata näringslivet.

Alla jämlika är indelat i fem områden:

1. Alla ungas medskapande
Unga i Luleå ska ha goda möjligheter att utöva och utveckla sina intressen och de ska vara delaktiga i dialog och i utvecklingen av Luleå.

2. Start och uppväxt för alla
Barn och unga ska ha trygga och goda uppväxtvillkor med närvarande vuxna.

3. Alla tillsammans
Med hjälp av dialog och delaktighet ska alla boende i ett bostadsområde ha möjlighet att påverka hur och vad som ska göras i området.

4. Allas röst
Människors vilja att vara delaktiga och engagerade ska tas till vara.

5. Alla ungas väg till arbete
Välutbildade unga har betydelse för samhällets utveckling. Det är viktigt att alla unga får tillräcklig stimulans för att kunna uppnå hela sin potential.

Läs hela program A - Alla jämlikaöppnas i nytt fönster

1. Alla ungas medskapande

De unga i Luleå är mycket betydelsefulla för Luleås utveckling och framtid. Unga i Luleå ska därför ha goda möjligheter att utöva och utveckla sina intressen och de ska också vara delaktiga i dialog och i utvecklingen av Luleå.

Det här ska Luleå kommun arbeta för fram till 2020:

 • Erbjuda kostnadsfria och subventionerade kultur- och fritidsaktiviteter, där vuxna är närvarande och barn och unga är medskapande. Aktiviteterna ska ske både inom- och utomhus under alla årstider och rikta sig till barn och unga i skolåldern.
 • Utveckla och tydliggöra ansvar, roller och funktioner för kommunens ungdomslotsverksamhet.
 • Skapa förutsättningar för möten mellan unga, olika generationersamt det civila samhället där skapande och utveckling kan ske i dialog.
 • Luleå ska ligga i framkant när det gäller utveckling och användande av olika digitala verktyg för att främja möten och dialog mellan unga och vuxna.
 • Unga i Luleå ska leda vuxna genom att vara mentorer för politiker, tjänstemän och frivilligarbetande vuxna

Läs hela strategiområdet Alla ungas medskapandeöppnas i nytt fönster

Tillbaka upp

2. Start och uppväxt för alla

Trygga och goda uppväxtförhållanden är avgörande för barn och ungas hälsa och för folkhälsan på lång sikt. Barn och unga ska ha trygga och goda uppväxtvillkor med närvarande vuxna.

Det här ska Luleå kommun arbeta för fram till 2020:

 • Alla blivande föräldrar samt föräldrar med barn i åldrarna 0-18 år, ska utifrån sina behov erbjudas stöd i sitt föräldraskap. Föräldrastödetska vara strukturerat och bygga på vetenskap och beprövade erfarenheter.
 • Alla barn och unga i Luleå ska ha en alkohol-narkotika-doping- och tobaksfri start och uppväxt. Ingen under 18 år ska använda alkohol, narkotika, doping eller tobak.
 • Utveckla en systematik för att följa barn och ungas utveckling och kunna identifiera olika gruppers behov. Utifrån dessa behov utvecklas tidiga, främjande och förebyggande insatser, erbjudna i öppna former.
 • Kommunens verksamheter ska finnas i miljöer där barn och unga befinner sig och låta kunskaper om de livsvillkor som finns i stadsdelen/byn bli styrande för planering och innehåll.
 • Förbättra och utveckla samverkan mellan aktörer och huvudmän som har olika ansvarsområden när det gäller stödet till barn och unga. Upprätta rutiner för all sådan samverkan.
 • Öka andelen närvarande vuxna som finns tillgängliga där barn och unga befinner sig såväl under skoltid som under fritid.
 • Utveckla arbetet med unga som goda förebilder och som komplement till vuxenstödet.
 • Utveckla det förebyggande arbetet mot mobbning, sexism och kränkande behandling, särskilt på skolor och förskolor.

Läs hela strategiområdet Start och uppväxt för allaöppnas i nytt fönster

Tillbaka upp

3. Alla tillsammans

Bostadsområdet har stor betydelse för hur människor mår och det är många aktörer som tillsammans bidrar till god sammanhållning, trygghet och stolthet över sin stadsdel eller by. Med hjälp av dialog och delaktighet ska alla boende i ett bostadsområde ha möjlighet att påverka hur och vad som ska göras i området.

Det här ska Luleå kommun arbeta för fram till 2020:

 • Utarbeta lokala utvecklingsplaner för stadsdelar/samlande byar där kommunens alla verksamheter deltar. Tydliggöra ansvar och struktur samt förmedla/återkoppla kunskap och erfarenheter av arbetet med dessa planer.
 • Ta hänsyn till socioekonomiska faktorer vid prioriteringar av resurser
 • Använda nationell kunskap och erfarenhet om åtgärder för en jämlikarehälsa. Samarbeta med forskare för att hitta en ”Luleåmodell”.
 • Stödja och utveckla samarbetet med det civila samhället i respektivestadsdel/samlande by och andra viktiga aktörer för området.
 • Utveckla arbetet med samhällsinformation, kommunal service och formerför dialog med medborgarna i respektive stadsdel/samlande by.
 • Nyttja kommunala lokaler bättre genom att medborgarna kan användadem under tider då de inte används. Minst en samlingslokal skavara tillgänglig för medborgarna i varje stadsdel/samlande by.

Läs hela strategiområdet Alla tillsammansöppnas i nytt fönster

Tillbaka upp

4. Allas röst

Det finns tydliga samband mellan delaktighet, inflytande och hälsa. Detta gäller såväl barn och unga som vuxna. Därför behöver det byggas en kultur där människors vilja att vara delaktiga och engagerade tas till vara.

Det här ska Luleå kommun arbeta för fram till 2020:

 • Skapa en struktur för medborgardialoger. I strukturen ska metoder för dialog som når olika grupper i Luleå och metoder för återkoppling beskrivas.
 • Föra dialog med nyckelpersoner i Luleå som blir ambassadörer för dialogen och visar med sitt deltagande att det är viktigt att engagera sig för Luleås utveckling. Genom dessa nyckelpersoner och deras nätverk nå ut till grupper som annars inte blir hörda.
 • Barnperspektivet ska beaktas i allt beslutsfattande inom samtliga kommunala verksamheter. Former och metoder ska tas fram som vägledning för hur arbetet ska ske.
 • Införa ett Ungdomsråd i kommunens stadsdelar/samlande byar med ambitionen att på sikt t ex skapa ett ungdomsfullmäktige i kommunen.
 • Bygga upp ett långsiktigt demokratiarbete med ungas delaktighet genom systematiska elevrådsutbildningar för vuxna, barn och unga.
 • Införa nya former för att främja ungas delaktighet. Luleå ska utveckla användandet av sociala medier för dialog med unga, politiker skaträffa unga i miljöer där unga finns och ”unga ska leda vuxna”, dvs unga ska vara mentorer för vuxna.

Läs hela strategiområdet Allas röstöppnas i nytt fönster

Tillbaka upp

5. Alla ungas väg till arbete

Välutbildade unga har betydelse för samhällets utveckling. Det är viktigt att alla unga får tillräcklig stimulans för att kunna uppnå hela sin potential.

Det här ska Luleå kommun arbeta för fram till 2020:

 • Alla barn och unga i Luleå ska lyckas i skolan och kommunens verksamheter ska tillsammans ge förutsättningar för att alla når så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling, det vill säga nå så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar.
 • Kommunens verksamheter ska tillsammans ta ansvar för alla barns och ungas språk- läs och skrivutveckling. Förutom förskola och skola är biblioteken en tydlig aktör i detta arbete. En läsa-, skriva-, och räknagaranti ska införas i grundskolans tidiga år.
 • Luleå kommun ska avsätta medel för att anställa unga i sin egen organisation som ett led i ungas etablering på arbetsmarknaden.
 • Kommunens verksamheter ska tillsammans ansvara för att utveckla samverkan med andra organisationer, utbildningsanordnare och arbetsliv för ungas etablering på arbetsmarknaden.

Läs hela strategiområdet Alla ungas väg till arbeteöppnas i nytt fönster

Tillbaka upp

Uppföljning av arbetet

Läs hur det går med arbetet med Program A - Alla jämlika i programuppföljningenlänk till annan webbplats.