Översiktsplan

Luleå kommuns översiktplan har till syfte att ge tydliga långsiktiga ambitioner för en utveckling mot ett hållbart Luleå.

Luleå kommuns översiksplan är plattformen för kommunens strategiska arbete för att nå kommunens vision om ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart Luleå år 2050. Översiktsplanen består av riktningar och sex övergripande program, vilka antogs av kommunfullmäktige i maj 2013.

Riktningarna anger vad som är viktigast att uppnå halvvägs till visionen och de sex programmen berör vad Luleå prioriterar fram till år 2020. Till programmen kommer också bilagor, som områdesrekommendationer och mark- och vattenanvändningskarta för stads- och landsbygd.

Riktningar och program utgör tillsammans Luleå kommuns översiktsplan.

Riktningar och program - Luleås översiktsplan.

Riktningar och program - Luleås översiktsplan.