Översiktsplan

Luleå kommuns översiktplan har till syfte att ge tydliga långsiktiga ambitioner för en utveckling mot ett hållbart Luleå.

Luleå kommuns översiksplan är plattformen för kommunens strategiska arbete för att nå kommunens vision om ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart Luleå år 2050. Översiktsplanen består av sex övergripande program, vilka antogs av kommunfullmäktige i maj 2013.

De sex programmen visar vad Luleå prioriterar fram till år 2020. Till programmen finns också bilagor, som områdesrekommendationer och mark- och vattenanvändningskarta för stads- och landsbygd.

Programmen utgör tillsammans Luleå kommuns översiktsplan.

Program - Luleås översiktsplan.

Program - Luleås översiktsplan.