Översiktsplan

Luleå kommuns översiktplan är Program till Vision Luleå 2050 som har till syfte att ge tydliga långsiktiga ambitioner för en utveckling mot ett hållbart Luleå.

Luleå kommuns översiksplan är plattformen för kommunens strategiska arbete för att nå kommunens vision om ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart Luleå år 2050. Översiktsplanen består av sex övergripande program, vilka antogs av kommunfullmäktige i maj 2013.

De sex programmen visar vad Luleå prioriterar fram till år 2020. Till programmen finns också bilagor, som områdesrekommendationer och mark- och vattenanvändningskarta för stads- och landsbygd.

Förslag: Ny översiktsplan 2019

Kommunen håller på att göra om den gällande översiktsplanen. Den nya reviderade översiktsplanen ska vara färdig 2019. Då börjar den gälla som styrande dokument. Fram till dess styrs kommunens arbete av den nuvarande översiktsplanen.

Så görs revideringen

De sex programmen till Vision Luleå 2050 som utgör översiktsplanen ska revideras och sammanföras till ett dokument. Arbetet ska utgå från dagens innehåll så att dokumentets innehåll känns igen, behålls och kompletteras så långt det är möjligt.

En ledningsgrupp med olika förvaltningar är utsedd av kommundirektören och samhällsutvecklingskontoret leder arbetet.

Samråd

Samråd ägde rum mellan 12 juni och 24 september 2018. Under samrådet kom flera synpunkter in, från privatpersoner, organisationer och myndigheter.

Nästa steg

Kommunen arbetar med att ta ställning till synpunkterna som kom in under samrådet. Nästa steg är att ett bearbetat förslag till översiktsplan ställs ut för granskning under 2019.

Programmen utgör tillsammans Luleå kommuns översiktsplan.

Program - Luleås översiktsplan.

Program - Luleås översiktsplan.