vision och mål

Övergripande mål till 2050

Våra övergripande mål visar Luleå kommuns långsiktiga uppdrag i förhållande till Vision Luleå 2050. Målen beslutades av kommunfullmäktige 2019-04-23.

Uppfyllelse av målen ska följas med hjälp av flera indikatorer till varje övergripande
mål. Syftet med indikatorerna är att de ska ge en bedöming av om vi har framgång eller inte. Uppföljningen kommer att ske varje år och analysen ska ge besked om vi satsar rätt, gör på rätt sätt och ta reda på om det finns ett bättre sätt. I analysen ska även eventuella skillnader för ålder, kön, grupp och geografiskt område granskas. Uppföljningen ger ett underlag till prioritering i styrning och verksamhetsplanering.

Vart fjärde år under valåret ska en större utvärdering ske. Den årliga uppföljningen är ett av underlagen till utvärderingen. Syftet med utvärderingen är att se om vi är på väg att nå Vision Luleå 2050 och att visa på behovet av nya utvecklingsplaner och tillägg. Se bilagan Genomförande & uppföljning.

Målen:

Mål 1 jämlik

1. Luleås invånare har en god och jämlik hälsa

Målet syftar till att minska användningen av olika droger, alkohol & tobak, att öka den fysiska aktiviteten, att förebygga sjukdomar och att göra barns uppväxt så bra som möjligt.

Målet har en koppling till följande globala mål, Agenda 2030:

 • 1. Ingen fattigdom – Avskaffa all form av fattigdom överallt
 • 3. Hälsa och välbefinnande – Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar
 • 10. Minskad ojämlikhet – Minska ojämlikheten inom och mellan länder
Mål 2 delaktig

2. Luleås invånare är delaktiga i samhällets utveckling

Målet syftar till att försvara demokratin, att öka möjligheterna till delaktighet, att driva dialoger och att nå en jämställd representation.

Målet har en koppling till följande globala mål, Agenda 2030:

 • 5. Jämställdhet – Uppnå jämställdhet, och alla kvinnors och flickors egenmakt
 • 16. Fredliga och inkluderande samhällen – Främja fredliga och rättvisa samhällen för hållbar utveckling, samt bygga upp effektiva och inkluderande institutioner på alla nivåer
Mål 3 aktiv

3. Luleås invånare har ett socialt, kulturellt och fysiskt aktivt liv

Målet syftar till att nå ett aktivt föreningsliv, att ge upplevelser, att öka möljigheterna att utöva och delta.

Målet har en koppling till följande globala mål, Agenda 2030:

 • 3. Hälsa och välbefinnande - Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar
 • 12. Hållbar konsumtion och produktion – Främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster
Mål 4 natur

4. Luleås naturvärden finns kvar och har plats att utvecklas

Målet syftar till att stödja den biologiska mångfalden, att försvara våra viktiga resurser skogen & havet och att förstärka möjligheten att vara i naturen.

Målet har en koppling till följande globala mål, Agenda 2030:

 • 14. Hav och marina resurser – Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling
 • 15. Ekosystem och biologisk mångfald – Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem och hejda förlusten av biologisk mångfald
Mål 5 klimat

5. Luleå har ingen påverkan på klimatet

Målet syftar till att vi ska bli energieffektivare, att öka användningen av förnybara bränslen, öka andelen hållbara färdsätt och att producera förnybar energi.

Målet har en koppling till följande globala mål, Agenda 2030:

 • 7. Hållbar energi för alla – Säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till en överkomlig kostnad
 • 13. Bekämpa klimatförändringen – Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser
Mål 6 grannskap

6. Luleås invånare bor i ett gott grannskap

Målet syftar till goda bostadsområden, att öka tryggheten, att bo nära till service och skola samt en ökad tillgänglighet för alla.

Målet har en koppling till följande globala mål, Agenda 2030:

 • 6. Rent vatten och sanitet - Säkerställa tillgång till och hållbar vatten- och sanitetsförvaltning för alla.
 • 10. Minskad ojämlikhet – Minska ojämlikheten inom och mellan länder
 • 11. Hållbara städer och samhällen – Städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara
Mål 7 vardag

7. Luleås invånare har ett hållbart vardagsliv

Målet syftar till att öka mängden närproducerat, att effektivisera resursanvändningen, att minska avfallsmängderna, att öka återbruk och återvinning.

Målet har en koppling till följande globala mål, Agenda 2030:

 • 2. Ingen hunger - Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning, uppnå en bättre kosthållning och främja ett hållbart jordbruk
 • 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur – Bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation
 • 12. Hållbar konsumtion och produktion – Främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster
Mål 8 innovation

8. Luleå är ett ledande nav för tillväxt och innovation

Målet syftar till att få fler företagare i nya branscher, att utveckla teknik för framtiden, att bygga hållbart, att nå ett gott företagsklimat och att öka digitaliseringen.

Målet har en koppling till följande globala mål, Agenda 2030:

 • 11. Hållbara städer och samhällen – Städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara
 • 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur – Bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation
Mål 9 arbete

9. Luleås invånare har arbete

Målet syftar till att ha en hög kunskapsnivå, ha bra och tillgängliga områden för arbetsplatser, att ge möjligheter till praktik och validering av kompetens.

Målet har en koppling till följande globala mål, Agenda 2030:

 • 4. God utbildning för alla – Säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla
 • 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt – Verka för en inkluderande och långsikt hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla
målens förhållande till Agenda 2030

Målens kopplingar till de globala hållbarhetsmålen Agenda 2030