Hälsa, arbete & trygghet i Råneå

Den här delen av utvecklingsplanen ska fokusera på tonåringar som använder alkohol, barn i ekonomiskt utsatta familjer, behörighet till gymnasiet, vuxna i studier eller arbete, hälsa och fysiskt aktivitet.

Barn och unga

Det finns ett stort utbud av aktiviteter för barn och unga i Råneå och flera är gratis, bland annat Rånepoolen, fritidsgården och Mekverkstan. Det kommer att finnas tillgång till Sportoteket där man kan låna sportutrusning gratis. Flera föreningar försöker att hålla nere medlemsavgifterna till en låg nivå. Det finns en F – år 9 skola i Råneå.

Eleverna vid Råneåskolan har under många år haft en hög andel alkohol- och tobakskonsumenter. Vid senaste mätningen 2013 så hade andelen minskat, men ligger fortfarande högt i jämförelse med andra områden i Luleå. Andelen barn i ekonomiskt utsatta familjer är enligt beräkning 2012 precis på gränsen för låg kvalitet. Men bedömningen görs att det egentligen är betydligt fler, eftersom asylsökande utan uppehållstillstånd och fullständigt personnummer inte är med i beräkningarna.

Även andel elever behöriga till gymnasiet visar på visst behov av kvalitetshöjning i Råneå. 2013/2014 var det 90,2 % av eleverna som var behöriga till yrkesförberedande program och medel för kommunen var 93,3%.

Arbete, hälsa och trygghet

Arbetslösheten är hög i Råneå och ligger totalt på gränsen för det som bedöms som låg kvalitet. Betydligt fler män än kvinnor är öppet arbetslösa eller i program, det gäller både åldersgruppen 18-64 år och i åldersgruppen 18-24 år. Dessutom finns asylsökande som inte ingår i statistiken. Detta gör att bedömningen blir att detta behöver åtgärdas i Råneå.

Uppgifter om självupplevd god hälsa, ohälsotal och fysisk aktivitet visar att alla ligger på gränsen till bedömningen låg kvalitet. Ett index av trygghet som omfattar samtliga frågor i Trygghetsundersökningen visar att utvecklingen från 2009 till 2012 varit negativ för Råneå. Det är det enda bostadsområde i kommunen som haft en negativ utveckling, Råneå har lägst resultat av bostadsområdena i kommunen. Vid diskussion i samband med att bedömningen Hållbar by gjordes så framkom att det skett förbättringar och resultatet kan bli mer positivt i kommande undersökningar. Exempelvis har buskörningen minskat på senare tid.

Att arbeta eller studera påverkar hälsan i hög utsträckning. Den låga andelen vuxna i arbete eller studier gör att hela området arbete, hälsa och trygghet bedöms vara i behov av arbete och kvalitetshöjning.