Energi, klimat, vatten & avlopp

Råneå har idag ett eget vattenverk och reningsverk. Under vissa perioder under året är kvaliteten på råvattnet från Andträsket sämre vilket gör det svårbehandlat i vattenverket. Detta har föranlett en utredning kring ny vattenförsörjning för Råneå.

Flera alternativ kommer att utredas.

  1. Vatten från Gäddvik vattenverk på Storheden i Luleå.
  2. Vatten från Jämtöns befintliga vattentäkt.
  3. Vatten från Jämtöåsen ovanför E4.
  4. Andträsket som vattentäkt kvarstår, förstärkning av råvattenintag samt råvattenledning.

Alternativen kommer ställas mot varandra utifrån leveranssäkerhet, investering, riskbedömning vattentäkt etcetera.

Ledningsnätet (Spill, vatten och dagvatten) inom Råneå tätort är av varierande kvalitet. En förnyelseplanering för ledningsnätet kommer göras och resultera i ett åtgärdsprogram där ledningsnätet successivt kommer att byggas om och förstärkas.

Redan idag bygger vi kontinuerligt om vatten och avlopp i bostadsgator. Det som närmast är aktuella är att bygga om Soldatvägen och Klapphällsstigen. VA-ledningar på Småhusvägen förbättras med start 2016.

Spillvattennätet i Råneå får ta emot mycket tillskottsvatten som belastar avloppsreningsverket. Reningsverket är sedan flera år tillbaka kompletterat med en fällningsdamm för att klara reningskraven när flödena in till reningsverket är som störst. Ett kontinuerligt arbete sker med att koppla bort dagvatten som är anslutet till spillvattnet och utbyte av brunnar där stort in läckage sker. Under våren 2016 påbörjas en inventering av spillvattennätet i området Rånbyn för att hitta punktkällor för tillskottsvatten för att minska flödet till avloppsreningsverket.

När vattenläckor sker i Råneå är det svårt att hitta läckorna på grund av de markförhållanden som är. Det innebär att utläckaget av dricksvatten blir så stort att problem uppstår i vattenverket som kan påverka Råneborna. För att undvika detta kommer ledningsnätet för dricksvatten att delas upp i sektioner och flödesmätare installeras. Allt i syfte att snabbare hitta läckor så vi kan leverera bra dricksvatten till Råneborna.