Bostäder i Råneå

Det är positivt för ett bostadsområde att ha en blandning av olika boendeformer. Råneå har 85 % småhus, 15 % hyresrätter och inga bostadsrätter. Bostadsbrist råder. Detta utvecklingsområde ska omfattas av utvecklingsplanen.

Det finns inga lediga bostäder i Råneå, varken småhus eller lägenheter. I Råneå finns några lediga tomter samt fyra färdiga detaljplaner för utbyggnad. Tre av planerna finns på kommunägd mark och en på privatägd mark. Det finns kapacitet i VA-nätet för utbyggnad. Detta saknas idag till stor del i Luleå tätort.

En utmaning är att få igång byggandet i Råneå.

I Råneå finns många asylsökande som uppger att de vill bo kvar på orten om de beviljas uppehållstillstånd.

Två vård- och omsorgsboenden finns men det finns behov av trygghetsboende. Ett trygghetsboende kan medföra att det frigörs lediga bostäder. Det kan vara en del av lösningen på bostadsbristen i Råneå.